Jeżeli pracodawca zastrzegł w zaświadczeniu, że przyznał jednorazową nagrodę w miesiącu, to dochód ten nie podlega zaliczeniu przy obliczaniu zasiłku rodzinnego. Nie był on stale uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane było prawo do świadczeń rodzinnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego z upoważnienia Wójta Gminy, odmawiającą przyznania kobiecie zasiłku rodzinnego, wraz z dodatkami.

SKO uznało, że decyzja organu GOPS jest prawidłowa i nie narusza ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Potwierdziło prawidłowość wyliczenia dochodu rodziny i przekroczenie kryterium dochodowego ustalonego dla czterech domowników. Kolegium wskazało, że w skład rodziny wchodzi wnioskodawczyni, jej mąż oraz dwaj synowie.