Jeśli placówka oświatowa, w której uczy się dziecko, pełni dla niego funkcję szkoły podstawowej, to jego rodzic powinien otrzymać świadczenie z programu „Dobry start”.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Szczecinie, który rozpatrywał skargę w sprawie decyzji odmawiającej matce 300 zł na wyprawkę szkolną. Gmina wydała takie rozstrzygnięcie, powołując się na to, że jej syn uczył się w szkole, która nie uprawnia do uzyskania tego świadczenia. Była to bowiem szkoła dla dorosłych prowadzona przez Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP) Tymczasem zgodnie z par. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061) świadczenie może być przyznane, jeśli dziecko uczy się w m.in. szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.
Matka odwołała się od decyzji gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wskazała w nim, że jej syn ma skończone 16 lat i faktycznie uczęszcza do szkoły dla dorosłych, ale jest w niej słuchaczem siódmej klasy szkoły podstawowej. Organ nie uwzględnił jej zarzutów co do błędnej interpretacji przepisów i utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję. Kobieta złożyła więc skargę do WSA w Szczecinie, który przyznał jej rację.
W uzasadnieniu do wyroku sąd wyjaśnił, że konstytucja gwarantuje każdemu prawo do nauki, a do 18. roku życia jest ona obowiązkowa. Realizacją tego uprawnienia zajmuje się system oświaty. Jednocześnie zadania w zakresie kształcenia wykonują jednostki samorządu terytorialnego, a w stosunku do młodzieży także OHP. Są one państwowymi jednostkami budżetowymi, które prowadzą działania mające na celu umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po jej ukończeniu, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego. Przy czym osoby objęte opieką OHP, które skończyły 15 lat, mogą uczęszczać do szkoły dla dorosłych.
Z ustaleń organów niższej instancji wynika, że syn skarżącej wprawdzie uczy się w szkole dla dorosłych, ale zdaniem sądu dla oceny przesłanek przyznania świadczenia „Dobry start” nie sposób pominąć okoliczności, że dziecko objęte wsparciem OHP zdobywa wykształcenie podstawowe i tym samym realizuje obowiązek szkolny. Oznacza to, że w tym przypadku szkoła dla dorosłych powinna być kwalifikowana jako szkoła podstawowa, co pozwala na uznanie dziecka za uczące się w szkole w rozumieniu par. 3 pkt 6 rozporządzenia. W ocenie WSA przyjęcie przeciwnego poglądu byłoby nie do pogodzenia z celem rządowego programu oraz sformułowaną w konstytucji zasadą równości wobec prawa. Uznanie, że syn skarżącej będący uczniem szkoły podstawowej dla dorosłych miałby być wyłączony z prawa do otrzymania świadczenia, powodowałoby bowiem, że znajdowałby się w sytuacji gorszej względem innych dzieci kształcących się w szkołach podstawowych.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 7 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 1333/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia