Gminy mogą już ubiegać się u wojewodów o pieniądze na dofinansowanie w 2019 r. usług opiekuńczych zapewnianych osobom powyżej 75. roku życia w miejscu ich zamieszkania. Przewiduje je specjalny program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jest on skierowany do samorządów mających do 60 tys. mieszkańców, które na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) są zobowiązane do świadczenia usług opiekuńczych seniorom, ale często robią to w niedostatecznym zakresie (lub wcale) z uwagi na brak pieniędzy.
W porównaniu z pierwszą (ubiegłoroczną) edycją programu w jego zasadach wprowadzone zostały ważne zmiany. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług opiekuńczych nie tylko dla osób samotnych, ale też dla seniorów, którzy mają rodziny. Ponadto o dotację będą mogły wnioskować jednostki, które wykonują usługi opiekuńcze za pośrednictwem spółdzielni socjalnej, jeśli jednym z jej założycieli jest samorząd. Wcześniej uzyskanie dofinansowania było możliwe wyłącznie w przypadku, gdy gmina samodzielnie świadczyła usługi (przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innej jednostki organizacyjnej).
Obecne reguły programu zakładają, że gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów usług opiekuńczych zarówno dla tych seniorów, którzy byli objęci w tym roku pomocą, jak i tych, którzy z niej jeszcze nie korzystali. Wnioski samorządy mogą składać do urzędu wojewódzkiego do 11 stycznia 2019 r. Powinny w nich uwzględnić przewidywaną liczbę osób, dla których usługi opiekuńcze będą zapewnione dzięki dotacji celowej, a także liczbę godzin tych usług.