Nawet 100 proc. na podwyŻki. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła poprawkę SLD do projektu nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej. Znosi ona ograniczenia procentowe w przyznawaniu pracownikom podwyżek. Jeśli poprawka zostanie przyjęta przez Sejm, dyrektorzy szpitali będą mogli przyznawać pracownikom nawet do 100 proc. podwyżki ze środków NFZ. Do tej pory ustawa stanowiła, że jednemu pracownikowi mogą przyznać do maksymalnie 40 proc. podwyżki.

Więcej www.sejm.gov.pl

Lekarze nie odejdĄ od maŁych pacjentów. Lekarze neonatolodzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie wyrazili zgodę na pozostanie w szpitalu do czasu wypisania wszystkich dzieci z oddziału intensywnej opieki medycznej noworodków. Podpiszą w tym celu krótkoterminowe umowy. Dyrekcja opracowuje ich szczegóły.

Będzie Oświatowy OkrĄgŁy StóŁ. W pierwszej połowie października Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zorganizować Oświatowy Okrągły Stół. Do debaty o polskiej edukacji związek chce zaprosić przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Dyskusja dotyczyłaby m.in. finansowania oświaty publicznej i niepublicznej, obniżenia wieku obowiązku szkolnego do sześciu lat i wprowadzenia tzw. zerówek dla pięciolatków, wydłużenie cyklu kształcenia w liceach i technikach o rok, reformy kształcenia zawodowego, statusu prawnego nauczycieli oraz zasad przechodzenia w przyszłości nauczycieli na emerytury.

Więcej www.znp.org.pl

ZŁamanie zasad dialogu spoŁecznego. Organizacje pracodawców: PKPP Lewiatan i Konfederacja Pracodawców Polskich są oburzone porozumieniem rządu z NSZZ Solidarność. Pracodawcy podkreślają, że uzgadnianie np. wzrostu płacy minimalnej z jednym związkiem zawodowym to poważne złamanie zasad dialogu społecznego. Także OPZZ podkreśla, że choć same ustalenia rządu z Solidarnością idą w dobrym kierunku, to rodzi się pytanie, dlaczego nie mogło się to odbyć na forum Komisji Trójstronnej.

Więcej www.kpp.org.pl, www.pkpplewiatan.pl

Kierowanie dzieci do szpitali psychiatrycznych. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski i rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska powołali zespół, który będzie zajmował się sytuacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kierowania do szpitali psychiatrycznych wychowanków tych placówek. Na spotkaniu RPO i RPD oraz ich współpracowników ustalono, że kwestia przestrzegania praw wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie stanowić jeden z priorytetów w dalszej współpracy obu rzeczników. Raport na ten temat został opracowany przez Biuro RPO.

Więcej www.brpo.gov.pl, www.brpd.gov.pl

Stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarność. 58 uczniom wręczono stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarność. Stypendyści otrzymają jednorazowo od 500 do 1000 złotych. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wręczono już po raz piąty. Od 2003 roku m.in. za dobre wyniki w nauce nagrodzono już w ten sposób w sumie 123 uczniów, niektórzy otrzymali stypendium kilka razy. Po dwa stypendia przeznaczone są dodatkowo dla szkoły w Wąglikowicach im. NSZZ Solidarność i w Łęgowie im. Ofiar Grudnia 1970.

Więcej www.solidarnosc.org.pl