Nie ma przeszkód, by pobierający zasiłek lub świadczenie przedemerytalne dorabiał. Jeśli jednak łączne kwoty świadczenia i dodatkowych zarobków przekroczą w 2007 roku 1 190,20 zł miesięcznie (tzw. dopuszczalną kwotę przychodu), to świadczenie jest zmniejszane. Kwotę zmniejszenia ustala się odejmując od dopuszczalnej kwoty przychodu osiągany przychód. Od niej odejmuje się składki na ubezpieczenia należne od ubezpieczonego. Do końca czerwca 2007 r. przy jej obliczaniu ZUS odejmował 18,71 proc. (składki: 9,76 - emerytalna, 6,5 - rentowa, i 2,45 - chorobowa). Od lipca 2007 roku, po redukcji składki rentowej finansowanej przez ubezpieczonych o 3 proc., powinien odejmować 15,71 proc. (czyli 9,76 - emerytalna, 3,5 - rentowa i 2,45 - chorobowa). Tak powstaje tzw. kwota zmniejszenia. Potrąca się ją ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Od lipca jest ona o 3 proc. wyższa od ostatnio ustalonej, co powoduje obniżenie świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Wszyscy ci, którzy osiągają przychód powodujący zmniejszenie ich świadczeń, otrzymają z ZUS decyzje z nowymi, wyższymi kwotami zmniejszeń i nowymi, niższymi kwotami świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych.

ZUS zaznacza, że zmiana kwoty zmniejszenia będzie wprowadzona do świadczeń przysługujących za sierpień, a ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008.

ZUS prosi, żeby zainteresowani przedstawili zaświadczenia o dochodach w podziale na trzy okresy: od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl