Nowy projekt ustawy o rynku pracy ma zastąpić dotychczasową ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. MPIPS zalewnia, że stanowi on odpowiedź na dynamiczne przemiany rynku pracy. Nowelizacji ulegną m.in. przepisy dotyczące staży.Skrócenie terminów stażu

Zgodnie z obowiązującym prawem staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a dla osób poniżej 30. roku życia nawet 12 miesięcy. Projekt ustawy o rynku pracy zakłada skrócenie tego okresu do 6 miesięcy dla ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Uszczegółowiono w nim ponadto, że staż u jednego organizatora może trwać łącznie 12 miesięcy, przy czym ponowne przyjęcie byłego stażysty będzie możliwe dopiero po upływie 24 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego stażu. Łączy okres staży odbytych przez bezrobotnego nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Wyższe stypendia dla stażystów

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zmieni się wysokość stypendium wypłacanego stażystom przez urząd pracy. Obecnie wynosi ono 120 procent zasiłku dla bezrobotnych, a po zmianach wzrośnie do 140 procent tegoż zasiłku. Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotnemu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50 proc. wartości stypendium.

Kary dla pracodawców

Firmy przyjmujące stażystę będą musiały zadeklarować, iż utrzymają go w zatrudnieniu na okres odpowiadający co najmniej długości stażu Jeżeli nie dotrzymają zobowiązania, będą podlegać karom. Ponadto pracodawca winny przerwania stażu, np. na skutek niezrealizowania programu, utraci możliwość korzystanie z form pomocy dostępnych w urzędzie pracy przez okres 12 miesięcy.