Czy zwolniony grupowo otrzyma świadczenie

Z końcem marca 2008 r. pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych, po trzech latach nieprzerwanego zatrudnienia. Wiek 55 lat ukończyłam 20 stycznia 2007 r., a na koniec 2007 r. miałam udowodnione 28 lat składkowych oraz cztery lata nieskładkowe. Czy spełniam warunki dotyczące wieku i stażu wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Tak

Prawo do świadczenia mogą również nabyć osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z przepisami tej ustawy zwolnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy ma miejsce, gdy stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, m.in. w razie tzw. zwolnień grupowych.

Kobieta, której stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, może uzyskać świadczenie przedemerytalne, jeśli:

• do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończy co najmniej 55 lat oraz posiada okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 30 lat,

• była zatrudniona u pracodawcy, z którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

• Art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Czy wystarczy 35-letni staż ubezpieczeniowy

Mam 58 lat. Z końcem marca 2008 r. pracodawca, u którego byłem zatrudniony przez ostatnie trzy miesiące, zwolnił mnie z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych. Dotychczas udowodniłem w sumie 35 lat składkowych i nieskładkowych. Czy mogę skutecznie ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Nie

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy istnieje możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego bez względu na osiągnięty wiek. Jego otrzymanie jest jednak uzależnione od udowodnienia, najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, okresu uprawniającego do emerytury w wymiarze co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna) oraz posiadania przynajmniej sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten został rozwiązany. Ponieważ nie spełnił pan tych warunków, ZUS nie przyzna świadczenia przedemerytalnego.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

• Art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Czy przed świadczeniem trzeba pobierać zasiłek

Chcę złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne. W placówce ZUS poinformowano mnie, iż najpierw muszę zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać przynajmniej przez sześć miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. Czy rzeczywiście istnieje taki wymóg?

Tak

Każda osoba występująca o świadczenie przedemerytalne musi spełnić określone w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych warunki. Po pierwsze musi uzyskać status osoby bezrobotnej, rejestrując się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Następnie musi pobierać, przynajmniej przez sześć miesięcy, zasiłek dla bezrobotnych oraz uzyskać zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające taki okres pobierania zasiłku. ZUS zalicza do tego sześciomiesięcznego okresu m.in. okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie.

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne nie może również odmówić, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło) lub też wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, która może być złożona przez urząd pracy w czasie pobierania przez nią zasiłku dla bezrobotnych.

Niezbędnym warunkiem wymaganym do przyznania świadczenia przedemerytalnego jest również złożenie we właściwej jednostce ZUS wniosku o to świadczenie (na formularzu ZUS Rp-26) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione na stronie trzeciej formularza ZUS Rp-26. Istnieje również wymóg, aby w dacie składania wniosku o świadczenie przedemerytalne nadal posiadać status osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Czy po rencie możliwe świadczenie

Mam 56 lat oraz 22 lata składkowe i nieskładkowe. W marcu utraciłam prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której byłam uprawniona w sumie przez sześć lat. Lekarz orzecznik ZUS uznał mnie za zdolną do pracy. Nie spełniam warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury. Czy mogłabym starać się o świadczenie przedemerytalne?

Tak

Świadczenie przedemerytalne mogą również uzyskać osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełniają następujące warunki:

• pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięć lat,

• do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni), udowodniły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn,

• zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Oczywiście również w tym przypadku konieczne jest spełnienie ogólnych warunków wymaganych do przyznania świadczenia, w tym uzyskania statusu osoby bezrobotnej i pobierania przynajmniej przez sześć miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Czy upadłość uzasadnia przyznanie świadczenia

W ubiegłym miesiącu zostałem zwolniony z pracy z powodu ogłoszenia przez sąd upadłości i likwidacji majątku mojego pracodawcy, u którego pracowałem przez ostatnie pięć lat. Ukończyłem 61 lat i mam 26 lat pracy. Czy otrzymam świadczenie przedemerytalne?

Tak

Świadczenie przedemerytalne może uzyskać m.in. osoba zwolniona z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z tą ustawą niewypłacalność pracodawcy, a tym samym możliwość nabycia przez zwolnionego pracownika świadczenia przedemerytalnego, występuje m.in. wówczas, gdy na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika.

Mężczyzna, który został zwolniony z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, musi spełnić następujące warunki dotyczące wieku oraz stażu ubezpieczeniowego:

• ukończyć do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego co najmniej 61 lat,

• udowodnić do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 25 lat (ZUS bierze tu pod uwagę wszystkie przebyte okresy składkowe, nieskładkowe, uzupełniające, a także okresy ubezpieczenia za granicą, jeśli stanowią tak odpowiednie umowy międzynarodowe),

• być zatrudnionym albo pozostawać w stosunku służbowym u pracodawcy, który następnie uległ likwidacji lub stał się niewypłacalny łącznie przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Z pytania wynika, że spełnia pan wymienione warunki. Konieczne będzie jeszcze zarejestrowanie w urzędzie pracy, pobieranie przez sześć miesięcy zasiłku dla bezrobotnych oraz złożenie po tym okresie wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

• Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

Czy ważna jest data wdrożenia postępowania

Z końcem stycznia 2008 r. zostałam zwolniona z pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W lutym organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, w którym byłam zatrudniona, wdrożył postępowanie likwidacyjne. Czy ZUS mógł odmówić mi przyznania świadczenia, mimo iż mam ukończone 57 lat oraz udowodniłam 21 lat składkowych i nieskładkowych?

Tak

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi również wtedy, gdy na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego organ założycielski podjął decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie stosunku pracy uzasadnia przyznanie świadczenia przedemerytalnego tylko wtedy, gdy jest następstwem szczególnych okoliczności. Nie może więc nastąpić wcześniej niż w dniu wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W przeciwnym razie ZUS uznaje, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innego powodu i tym samym świadczenie przedemerytalne nie przysługuje.

Podstawa prawna

• Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

• Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).