Komentarz obejmuje również art. 92–99 należące do rozdziału 10 „Odpowiedzialność cywilna i postępowanie przed sądem”. W tym kontekście omawiamy zarówno przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, jak i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1; RODO). Dotyczą one w szczególności procesowych uprawnień prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wzajemnego stosunku tego organu i sądu powszechnego rozpoznającego roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, a także prezesa UODO i stron takiego postępowania.

Ostatnia część komentarza poświęcona zostanie omówieniu przepisów o administracyjnych karach pieniężnych oraz przepisów karnych. Podstawę stanowić przy tym będzie zarówno regulacja krajowa, jak i przepisy RODO.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ JEST DOSTĘPNA W eDGP >>>>