Od 30 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o unijne renty strukturalne finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski będą przyjmować wszystkie biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Termin składania wniosków, według nowych zasad, upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że liczba złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej przekroczyła 7560.

Rolnicy ubiegający się o takie świadczenia do końca czerwca muszą zgromadzić wymagane dokumenty. Do wniosku muszą m.in. dołączyć wpis do ewidencji producentów. Dodatkowo rolnik w dniu złożenia wniosku nie może zalegać z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne rolników odprowadzanych do KRUS. Równocześnie musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej oraz przekazać gospodarstwo rolne innemu rolnikowi lub następcy.

Prawo do renty strukturalnej mają rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie osiągnęli wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Muszą prowadzić nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej dziesięć lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną oraz podlegać ubezpieczeniu w KRUS w dniu złożenia wniosku.