Zajmujący się wspieraniem rodziców zastępczych, będą mogli korzystać z potwierdzającego ich funkcję dokumentu. Wzór legitymacji będzie określony w rozporządzeniu.
Przyznanie legitymacji służbowej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zostało wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na ostatnim etapie prac nad projektem nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.). Pierwotnie zakładał on, że legitymacje będą wydawane tylko dla asystentów rodziny, którzy pomagają rodzicom biologicznym. Jednak na skutek postulatów zgłaszanych przez środowisko koordynatorów resort postanowił rozszerzyć szykowaną zmianę przepisów również o nich.
− To dobra propozycja, nie widzę powodów, dlaczego koordynator ma być traktowany gorzej niż asystent i nie korzystać z analogicznych uprawnień – mówi Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Na skutek uwag zgłaszanych przez samorządy resort rodziny zdecydował się też wprowadzić do projektu przepis regulujący zasady przyznawania specjalnego dodatku, jaki przysługuje rodzinie zastępczej mającej pod opieką niepełnosprawne dziecko. Obecnie brzmienie ustawy nie określa terminu, od kiedy powinien on być przyznany, co powodowało, że powiaty różnie postępowały w tej kwestii. Niektóre przyznawały to świadczenie od miesiąca, w którym złożony został wniosek o wydanie orzeczenia w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, inne od miesiąca, w którym zostało ono wydane. W ostatniej wersji projektu znalazło się więc rozwiązanie, zgodnie z którym jeśli wniosek o przyznanie dodatku zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy – licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności – to wtedy prawo do niego jest ustalane już od momentu złożenia wniosku o orzeczenie w powiatowym zespole.
Inne ważne zmiany, które znalazły się w projekcie, są związane z funkcjonowaniem ośrodków adopcyjnych. Jedna z nich dotyczy ich czasu pracy. Ministerstwo chce, aby ośrodki działały również w godzinach popołudniowych oraz w co najmniej jedną sobotę w miesiącu. Ma to ułatwić kandydatom na rodziców adopcyjnych dostęp do świadczonych przez nie usług w sytuacji, gdy nie mogą tego zrobić, np. między godz. 8 a 16, bo wtedy pracują. Ponadto ośrodek będzie musiał przeprowadzić wstępną kwalifikację osoby do przysposobienia dziecka oraz zapewnić jej udział w szkoleniu, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia, gdy taki kandydat zgłosił się do tej instytucji. Ma to skrócić czas trwania procedur adopcyjnych.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czekający na przyjęcie przez rząd