PROBLEM

Od kilku miesięcy współpracuję z agencją pracy tymczasowej. W czasie wakacji pracodawcy bardzo chętnie korzystaliby z mojej pomocy, ale muszę najpierw przejść szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy na pracodawcy użytkowniku czy agencji pracy tymczasowej spoczywa obowiązek przeprowadzenia szkolenia?

CZYTELNICY RADZĄ

Jacus: Tylko jeśli podejmiesz pracę na tym samym stanowisku, które już zajmowałeś u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę, nie musisz przechodzić przeszkolenia. Ale tobie to nie grozi.

Olenka: Pracodawca zobowiązany jest nie tylko zapewnić przeszkolenie wstępne pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ale również prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WYJAŚNIA

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami bhp. Problematykę szkoleń, w szczególności ich zakresu, reguluje wspomniane rozporządzenie. Natomiast w tym konkretnym przypadku tworzenie służby bhp ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) nie wyłączają stosowania art. 23711 k.p. Zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych. Ponadto nie ma podstaw do nieuwzględnienia w liczbie zatrudnionych pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę o charakterze doraźnym. Jednak na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy zatrudnianiu pracowników tymczasowych przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ma zatem prawnych przeciwwskazań, aby na podstawie takiego uzgodnienia przekazać pracodawcy użytkownikowi obowiązek utworzenia służby bhp. Oznaczało to będzie, że w takiej sytuacji służba bhp działająca u pracodawcy użytkownika obejmowała będzie swoją właściwością zarówno zatrudnionych u niego pracowników, jak i pracowników tymczasowych.

BW