Prawo brytyjskie umożliwia rodzicom dziecka poniżej szóstego roku życia oraz dziecka niepełnosprawnego poniżej 18 roku życia pracę w elastycznych godzinach pracy. Zmiana trybu pracy możliwa jest także z powodu sprawowania opieki nad osobą dorosłą. Pracodawca może odrzucić prośbę pracownika o zmianę trybu pracy jedynie z powodów istotnych dla funkcjonowania firmy. Elastyczna forma pracy może polegać na przykład na zmianie godzin pracy, zmniejszeniu liczby przepracowanych godzin lub na pracy z domu częściowo lub cały czas. Taką formę pracy wprowadza się w wyniku konieczności sprawowania przez pracownika różnego rodzaju opieki nad drugą osobą, m.in. pomoc przy poruszaniu się, pracach domowych (przygotowywanie posiłków, zakupy), podawaniu leków, transportowaniu do szpitala.

Dla kogo

O wykonywanie pracy w elastycznych ramach czasowych może ubiegać się pracownik, który pracuje u jednego pracodawcy nieprzerwanie od 26 tygodni i nie składał takiego wniosku w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nawet jeśli dotyczył opieki nad inną osobą. Jeśli tego typu prośba była w przeszłości składana, informacja o tym powinna również znaleźć się we wniosku. O zmianę trybu pracy może ubiegać się matka, ojciec, opiekun dziecka, osoba adoptująca dziecko, a także opiekun osoby dorosłej (małżonek, krewny, osoba, z którą pracownik mieszka). Prawo do elastycznych godzin pracy nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w firmie poprzez agencję pracy oraz zatrudnionym w siłach zbrojnych.

Prawa pracownika

Podczas rozmowy z pracodawcą o zmianie trybu pracy pracownik ma prawo być z osobą towarzyszącą. Osoba trzecia powinna być pracownikiem zatrudnionym u tego samego pracodawcy. Pracodawca wyznacza spotkanie w ciągu 28 dni od złożenia przez pracownika wniosku o zmianę trybu pracy. Pracodawca powinien poinformować pracownika o swojej decyzji w ciągu 14 dni od spotkania. Ubiegający się o możliwość pracy w elastycznym przedziale czasowym mają prawo do ochrony przed szkodą i zwolnieniem z pracy, które miałyby wynikać z faktu zgłoszenia chęci zmiany trybu pracy.

Składanie wniosku

Wniosek o wprowadzenie elastycznej formy zatrudnienia należy złożyć na papierze, poprzez e-mail lub faks. Prawo nie określa, z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien poinformować pracodawcę o chęci zmiany trybu pracy. Przyjmuje się jednak, że powinno to być co najmniej na 14 tygodni przed tą datą. We wniosku powinno znaleźć się stwierdzenie, że pracownik ma lub spodziewa się mieć obowiązki w związku wychowywaniem dziecka, opieką nad nim lub osobą dorosłą, które uzasadniają zmianę trybu pracy. Szczegółowe informacje o powodach złożenia wniosku mogą być pomocne dla podjęcia decyzji, nie są jednak formalnie wymagane. Jeżeli na przykład pracownik ubiega się o wprowadzenie elastycznych godzin pracy ze względu na opiekę nad osobą w podeszłym wieku, nie ma obowiązku udowadniać, że jest ona niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Pracodawca, który ma powody przypuszczać, że wykazywane pokrewieństwo lub stosunki z osobą wskazaną we wniosku nie są zgodne z rzeczywistością, może poprosić o potwierdzenie tego stanu, jeżeli jest to możliwe. W niektórych okolicznościach firma może wszcząć wobec pracownika postępowanie dyscyplinarne.

Ważne!

Zmiana trybu pracy, o którą występuje pracownik, jest trwała. Jeżeli zdecyduje się na elastyczną formę pracy, nie ma podstaw, aby żądać przywrócenia standardowych warunków pracy. Powrót do nich może się odbyć jedynie za zgodą pracodawcy

WAŻNE ADRESY

berr.gov.uk

direct.gov.uk