Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy powoduje, że stosunek pracy rozwiązuje się z upływem skróconego, a nie ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Warto zapamiętać, że zawsze istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie dwustronnego porozumienia stron.

Tylko w określonych sytuacjach

Ustawowe zezwolenie na skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę jest regulacją wyjątkową. Pracodawca nie ma więc pełnej swobody w tym zakresie i może posłużyć się tą instytucją tylko w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, które następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika,
  • trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, i to pod warunkiem, że ustalony okres wypowiedzenia nie będzie krótszy od jednego miesiąca.

Pracownik, któremu pracodawca skraca okres wypowiedzenia, pozostaje pod pewną ochroną. Jest on bowiem uprawniony do stosownego odszkodowania, a okres, za który je przyznano, wlicza się do okresu zatrudnienia, pod warunkiem że w tym czasie pracownik będzie pozostawał bez pracy.

Jak dokonać wypowiedzenia

Pracodawca wypowiadając umowę o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia musi spełnić takie same wymagania formalne, jak przy zwykłym wypowiedzeniu umowy o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że procedura wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony podlega surowszym rygorom niż wypowiadanie pozostałych rodzajów umów. Niespełnienie któregokolwiek z kodeksowych wymogów powoduje, że wypowiedzenie jest wadliwe. Wadliwość taka stwarza natomiast po stronie pracownika prawo żądania określonych roszczeń, a mianowicie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, albo odszkodowania.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu powinno być zatem złożone na piśmie. Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia nie zwalnia także pracodawcy z powinności wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik powinien być także wyraźnie poinformowany o skróceniu okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie dla pracownika

Za czas od rozwiązania umowy o pracę do końcowego terminu ustawowego (trzymiesięcznego) okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie, które rekompensuje utracone wynagrodzenie w wyniku wcześniejszego ustania stosunku pracy. Jak sama nazwa wskazuje, rekompensata ta ma charakter odszkodowawczy. Nie jest ona jednak ściśle związana ze szkodą i ma formę zryczałtowaną.

Skrócenie okresu wypowiedzenia powoduje, że stosunek pracy rozwiązuje się z upływem skróconego, a nie ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W świadectwie pracy jako datę zakończenia stosunku pracy należy więc wskazać datę upływu skróconego, a nie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zaznaczając, że nastąpiło skrócenie i jego zakres.

Ważne!

W treści wypowiedzenia umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia należy:

  • zawrzeć oznaczenie pracodawcy i pracownika,
  • poinformować o skróceniu okresu wypowiedzenia,
  • określić długość skróconego okresu wypowiedzenia i termin rozwiązania umowy o pracę,
  • wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie,
  • zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

DANUTA KLUCZ

gp@infor.pl

Podstawa prawna

■ Art. 30, 36 par. 6, art. 361 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).