NOWE PRAWO

Od dzisiaj (13 marca) obowiązują zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 31, poz. 208). Do tej pory egzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

- Egzamin gimnazjalny w tym roku szkolnym będzie składał się dodatkowo z trzeciej części, która obejmie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego - mówi Zbigniew Martyniak z katowickiego kuratorium oświaty.

Dodaje, że przez trzy lata liczba punktów z tego egzaminu nie będzie brana pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej, liceum lub technikum mogą podczas rekrutacji uzyskać maksymalnie 200 punktów. Z tego 100 punktów za egzamin gimnazjalny, a pozostałe 100 za oceny przeliczane na punkty z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz szczególne osiągnięcia. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych do końca lutego każdego roku mają obowiązek podać kandydatom do wiadomości informację o kryteriach i warunkach przyjęcia uczniów. W tym roku termin ten mija wyjątkowo 16 marca.

- W miejscach publicznych w szkołach ponadgimnazjalnych powinny być wywieszone lub zamieszczone w internecie warunki przyjęcia do poszczególnych szkół - wskazuje Zbigniew Martyniak.

Tłumaczy, że statut szkoły określający szczegółowo warunki przyjęcia powinien być dostosowany do nowelizacji rozporządzenia. W nowelizacji zostały też uchylone przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych. Jest to związane z zaprzestaniem funkcjonowania tych szkół w systemie oświaty. Obecnie działają szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.