Do Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej (druk sejmowy nr 1729), która ma umożliwić wejście w życie trzech ustaw - o prawach pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia oraz o konsultantach. Wchodziły one w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, które prezydent podpisał, ale nigdy nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd tłumaczył, że jest to niemożliwe, bo nie było w nich określonych dokładnych dat, od kiedy mają obowiązywać. Precyzowała je jedna z trzech ustaw zawetowanych w listopadzie 2008 r. przez prezydenta.

- W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej - zapewnia Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

Jej zdaniem, ustawa powinna być uchwalona do końca marca. Dzięki temu jej przepisy weszłyby w życie np. w połowie kwietnia.

Ustawa wprowadzająca umożliwi wejście w życie najważniejszej z podpisanych przez prezydenta w listopadzie 2008 r. ustawy o prawach pacjenta. Będzie ona podstawą do utworzenia Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. W ustawie zebrano również najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Zgodnie z ustawą pacjenci uzyskają również nowe przywileje. Chory będzie miał m.in. prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za oczywiście bezzasadne).

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia w formie certyfikatu na wniosek Rady Akredytacyjnej.

Natomiast ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.