Każda osoba bezrobotna, która do tej pory była zarejestrowana w urzędzie pracy, ma prawo do założenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Założenie własnej firmy związane jest z obowiązkiem złożenia oświadczenia w urzędzie pracy wraz z podaniem daty podjęcia takowej działalności. Osoba zakładająca firmę musi pamiętać, że na zgłoszenie tego faktu w urzędzie pracy ma tylko siedem dni. W przypadku pobrania już zasiłku za miesiąc, w którym została założona firma, będzie musiała ona zwrócić otrzymany zasiłek.

14 dni na zwrot

Takie otrzymane świadczenie trzeba zwrócić w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji z urzędu pracy. Trzeba pamiętać, że taka osoba ma obowiązek zwrócić nie tylko kwotę otrzymanego świadczenia, ale także przekazaną od tego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W sumie więc nie opłaca się brać zasiłku z urzędu pracy osobie, która już założyła firmę, gdyż na konto urzędu będzie musiała ona wpłacić więcej, niż otrzymała świadczenia do ręki.

Oświadczenie o przychodach

Dodatkowo osoba, która w przeszłości prowadziła firmę, a teraz jest bezrobotna, musi także złożyć oświadczenie, że w ciągu miesiąca nie uzyskała przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Obowiązek opowiadania się z przychodu wynika z obowiązków nałożonych na bezrobotnego pod groźbą utraty statusu bezrobotnego.

Utrata statusu

Bezrobotny ma obowiązek składać lub przesyłać do urzędu pracy pisemne oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 par. 1 kodeksu karnego). Na powiadomienie urzędu pracy o rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zainteresowany ma siedem dni. Tyle samo czasu ma bezrobotny, aby zawiadomić urząd pracy o wszystkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej. Jedynie 14 dni jest na zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania.

To związane jest z obowiązkiem stawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w ciągu dwóch tygodni od dnia zmiany miejsca pobytu.

Rozpoczęcie działalności

Jednocześnie utrata prawa do zasiłku nie oznacza, że bezrobotny jest już zwolniony z jakichkolwiek obowiązków wobec urzędu pracy. Aby zachować status osoby bezrobotnej, nadal musi stawiać się w urzędzie pracy. Niestawienie się w terminie wyznaczonym przez urząd pracy i niepowiadomienie go w ciągu siedmiu dni o powodach nieobecności spowoduje, że taka osoba w ciągu trzech miesięcy traci status bezrobotnego. Podobnie będzie w przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, lub poddania się badaniom lekarskim, lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy. Pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. Podobnie będzie potraktowana osoba, która uzyska wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Status osoby bezrobotnej traci również osoba, która otrzymała pożyczkę lub jednorazowo środki z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.

Ważne!

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od dnia rejestracji.

OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu siedmiu dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęciu pozarolniczej działalności oraz innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.