Sejm, który zbiera się w środę na trzydniowym posiedzeniu, zajmie się m.in. wetem prezydenta do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.

Lech Kaczyński zawetował ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych w połowie stycznia. Prezydencki minister Andrzej Duda mówił wówczas, że prezydent uznał, iż niedostatecznie zabezpiecza ona interesy przyszłych emerytów.

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych zawiera rozwiązania techniczne i miała wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Przewiduje ona utworzenie zakładów emerytalnych, zarządzających funduszami emerytalnymi, które będą wypłacały dożywotnie emerytury kapitałowe.

W grudniu prezydent podpisał ustawę o dożywotnich emeryturach kapitałowych, która reguluje zasady wypłacania emerytur w tzw. nowym systemie, czyli z indywidualnych kont w Otwartych Funduszach Emerytalnych (tzw. II filar).

Jako pierwsze nowe emerytury otrzymają po 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone w 1949 roku, czyli najstarszy rocznik uprawniony do korzystania z II filara. Trafią one wyłącznie do kobiet. Mężczyźni, ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r.

Ten 5-letni okres - zdaniem prezydenta - pozwala na uznanie, że "uda się jeszcze poprawić błędy w ustawie o emeryturach kapitałowych". Prezydent zaliczył do nich m.in. brak waloryzacji świadczeń i dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE.

Na najbliższym posiedzeniu posłowie wysłuchają też informacji premiera o sytuacji budżetu państwa w kontekście doniesień medialnych dotyczących zaległości finansowych ministerstw.

Pod koniec stycznia "Gazeta Wyborcza" napisała, że z jej poufnych informacji o wykonaniu budżetu MON z 2008 r. wynika, że złamana została ustawa o modernizacji sił zbrojnych, która przewiduje, że wojsko co roku otrzymuje z budżetu państwa środki w wysokości 1,95 proc. PKB. W ubiegłym roku jednak siły zbrojne miały zamiast 1,95 proc. PKB otrzymać jedynie 1,67 proc. PKB.

Na początku lutego Lech Kaczyński poprosił NIK, by zbadała tryb wprowadzania ograniczeń w zeszłorocznym budżecie. Prezydent chce też wiedzieć, jak ograniczenia w ustawie budżetowej wpłynęły na wykonanie ustaw o modernizacji armii i policji.

L. Kaczyński zapowiedział wniosek do NIK w styczniu. Jak sam mówił, należy zbadać przyczyny "znacznego obniżenia dochodów budżetu państwa" w ostatnich miesiącach 2008 r.

Jako przykład podał wówczas resort obrony narodowej, który - jak mówił prezydent - pod koniec zeszłego roku otrzymał o 3 miliardy 144 miliony zł mniej, niż miał otrzymać. W styczniu okazało się bowiem, że zaległości MON wobec dostawców sprzętu wynoszą za 2008 r. ok. 1,8 mld zł.

Natomiast MSWiA w połowie grudnia 2008 r. zmniejszyło policyjny budżet na ub. rok o 535 mln zł. Powodem tego były niższe od szacowanych grudniowe wpływy do budżetu państwa z podatku VAT.

Sejm zajmie się też sprawozdaniem komisji dotyczącym rządowego projektu nowelizacji ustaw o Narodowym Banku Polskim oraz Prawa dewizowego, który przewiduje usprawnienie pozyskiwania przez NBP danych statystycznych od podmiotów spoza sektora bankowego, zwłaszcza od funduszy inwestycyjnych.

W porządku obrad jest też sprawozdanie komisji z rządowego projektu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który ma je dostosować do przepisów UE, m.in. wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej.

Projekt wprowadza m.in. nowe metody rozstrzygania sporów zarówno pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jak i między operatorami telekomunikacyjnymi a konsumentami. Wprowadza też nowe rozwiązania dotyczące regulacji rynku telekomunikacyjnego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, m.in. pozyskiwania informacji do prowadzenia analiz rynku telekomunikacyjnego.

Posłowie rozpatrzą też sprawozdanie komisji dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej. Projekt rozszerza zakres spraw, w których Prokuratoria ma obowiązkowo reprezentować Skarb Państwa przed sądami krajowymi.

Działająca przy Ministerstwie Skarbu Państwa Prokuratoria istnieje od 15 marca 2006 roku. Zastępuje SP w postępowaniach przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi.

W porządku obrad są też projekty ustaw autorstwa PiS: o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów i innych świadczeniodbiorców oraz projekt zmian przewidujący m.in. wprowadzenie ulgi prorodzinnej, z której mogliby skorzystać rolnicy nie będący jednocześnie w danym roku podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.