Ujednolicona metodologia kalkulowania kosztów świadczeniodawców da możliwość porównania kosztów tych samych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez różne zakłady.
Zakłady opieki zdrowotnej będą stosowały ujednoliconą ewidencję kosztów w księgach rachunkowych oraz metodologię ich liczenia. Takie zmiany zakłada projektowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracowana przez resort zdrowia.
Profesor Gertruda Świderska, kierownik Katedr Rachunkowości Menedżerskiej SGH, wyjaśnia, że dostarczone przez świadczeniodawców informacje o kosztach będą gromadzone przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.