Jeśli wyrok zapadł przed sądem rejonowym, to jest przed sądem I instancji, pracodawca jest uprawniony do wniesienia apelacji. W tym celu musi zwrócić się do sądu rejonowego o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Od dnia, w którym go otrzyma, ma 14 dni na wniesienie apelacji. Może w tym celu skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcy prawnego, jednak nie jest to bezwzględnie wymagane. Pomoc fachowa w większości wypadków będzie jednak potrzebna, bowiem zakwestionowane wyroku ustalającego istnienie stosunku pracy będzie wymagało przedstawienia mocnych argumentów faktycznych i prawnych przemawiających za tym, iż rozstrzygnięcie sądu rejonowego było nieprawidłowe.

Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się przyjąć wyrok sądu I instancji i nie wnosić apelacji, to wyrok ten się uprawomocni i jego zaskarżenie stanie się niedopuszczalne, poza zupełnie wyjątkowymi sytuacjami, których omawianie w tym miejscu nie jest uzasadnione.

W pozwach o ustalenie stosunku pracy zazwyczaj znajdują się oprócz żądania o tej właśnie treści wnioski o zasądzenie zapłaty wynagrodzenia z dodatkiem za godziny nadliczbowe, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaty premii regulaminowej. Wówczas sąd w orzeczeniu określi, które z tych żądań i w jakiej wysokości uznał za zasadne. Pracodawca ma wówczas obowiązek wypłacić pracownikowi zasądzone kwoty. Pracownik może także żądać uznania, iż w związku z tym, iż łączył go z pracodawcą stosunek pracy, a pracodawca zwalniając go, nie zastosował przepisów kodeksu pracy, to wypowiedzenie było niezgodne z prawem, a jeśli tak, to żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. W razie orzeczenia przywrócenia do pracy pracodawca jest obowiązany przyjąć pracownika ponownie na etat i potwierdzić na piśmie warunki pracy (zawrzeć umowę o pracę). Jeśli pracownik nie kwestionuje trybu rozwiązania umowy o pracę, a stosunek łączący strony już się zakończył, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy potwierdzającego okres zatrudnienia. Jeśli pracownik formalnie posiadał umowę zlecenia, może powstać dodatkowo obowiązek wyrównania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne w części chorobowej, bowiem składka chorobowa w przypadku umowy zlecenia rządzi się innymi zasadami niż w przypadku umowy o pracę.