Dojazd pracownika do klientów może być w pewnych okolicznościach zaliczany do czasu pracy. Istotne jest, czy będzie on kwalifikowany jako podróż służbowa czy też zwykłe wykonywanie obowiązków w ramach stanowiska pracy. Od czego zależy to, czy pracownikowi będzie się należało wynagrodzenie czy też dieta?
Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, jaki zakres zadań ma dany pracownik. Pracownik, który stale przemieszcza się z jednego miejsca do innego w ramach wykonywania obowiązków służbowych (np. ma obowiązek stale jeździć do klientów na określonym obszarze geograficznym), ma podróże wpisane niejako w sposób wykonywania pracy. Jest to tzw. nietypowa podróż służbowa. Tacy pracownicy powinni mieć określone miejsce pracy jako obszar geograficzny (np. województwo). Taka podróż w całości wliczana jest do czasu pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik wskutek przemieszczania się do klienta pracował powyżej ośmiu godzin, pracodawca powinien zapłacić mu wynagrodzenie i dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
Jeżeli natomiast pracownik wykonywał na polecenie pracodawcy, poza stałym miejscem pracy, zadanie służbowe o charakterze nadzwyczajnym, wówczas będzie to zakwalifikowane jako podróż służbowa. Podróż służbowa jest dojazdem pracownika do i z miejsca wykonania zadania, o ile ma charakter wyjątkowy i nie należy to do jego stałych zadań w ramach stosunku pracy. Miejsce pracy takiego pracownika jest zwykle określone jako punkt geograficzny (np. siedziba pracodawcy). Zadanie służbowe jest najczęściej niezwiązane z normalnymi, codziennymi obowiązkami pracowniczymi. Za czas podróży służbowej należy się wynagrodzenie, tylko o ile odbywa się ona w czasie normalnych godzin pracy pracownika (np. ośmiu godzin). Pozostały czas (np. powyżej ośmiu godzin) nie będzie wliczany do czasu pracy i nie będzie się pracownikowi należało wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o ile nie będą przekroczone dobowe normy 11-godzinnego odpoczynku.
Nadgodziny są też wynagradzane, jeśli pracownik w czasie podróży służbowej wykonuje pracę (np. w czasie jazdy pociągiem). Wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny należą się również w przypadku, gdy pracownik po dojechaniu na miejsce przeznaczenia wykonuje pracę. Ale tylko za czas wykonywania pracy.
KATARZYNA DULEWICZ
radca prawny i partner CMS Cameron McKenna