Pracodawca będzie raz do roku przesyłał swoim kontrahentom informację o tym, że może im udzielić obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednocześnie wysokość udzielonej ulgi nie będzie mogła być wyższa niż 50 proc. kwoty na fakturze dokumentującej zakup jej produktów lub usług. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej również zmiany związane z wdrażaniem rządowego programu „Za życiem”.● Związkowcy będą uczestniczyć w konkursach
W komisji konkursowej na dyrektora szkoły lub przedszkola będą mogli zasiąść przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Jednak jeśli w szkole działa więcej niż jeden związek, organizacje będą wyłaniać wspólnego przedstawiciela. Takie zmiany przewiduje uchwalona 10 maja przez Sejm ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, którą teraz zajmie się Senat. Przewiduje ona również, że w przypadku niewyłonienia wspólnego kandydata, przedstawiciela do komisji będzie delegować najliczniejsza organizacja związkowa. Kolejna zmiana wprowadza tajność głosowań nad uchwałami rady pedagogicznej w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.
Reklama
● Pracownikom będzie łatwiej oszczędzać w PPE
10 maja Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Wykonuje ona zapisy unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi. Ustawa przewiduje, że umowa zakładowa PPE nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w programie. Dyrektywa określa także zasady przekazywania informacji członkom PPE. Na wniosek uczestnika takiego programu pracodawca będzie musiał udzielać zrozumiałej informacji o warunkach nabycia prawa do wypłaty oraz wartości zgromadzonych środków. Ustawę rozpatrzy teraz Senat.

Reklama
● Papierowe zwolnienia lekarskie dłużej
Do końca listopada będzie można wystawiać równolegle zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia lekarskie. Po tym terminie będą one musiały trafiać do ZUS w formie elektronicznej. 10 maja Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Jej uchwalenie to efekt protestów medyków, którzy nie chcieli, by możliwość wystawiania papierowych zwolnień wygasła z końcem czerwca. Teraz ustawa trafi do Senatu.
● Zielone światło dla Centralnego Portu Komunikacyjnego
Już w 2027 r. ma zostać otwarta największa, obsługująca średnio 45 mln pasażerów rocznie, magistrala transportowa w tej części Europy. Na budowę lotniska i towarzyszącej mu infrastruktury pozwoli specustawa o CPK, przyjęta przez Sejm 10 maja. Określa ona zasady finansowania i przygotowania tej inwestycji, a także reguluje zasady wywłaszczenia mieszkańców z terenów przeznaczonych pod budowę. Mają na nich skorzystać m.in. rolnicy, który będą mogli liczyć na specjalną emeryturę w pełnej lub wyższej wysokości. Teraz ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym zajmie się Senat.
● Prywatne karetki do końca marca 2019 r.
Trzy dodatkowe miesiące dla niepublicznego pogotowia – to najważniejsza z senackich poprawek wprowadzonych do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. 10 maja Sejm zaakceptował zmiany zaproponowane do niej przez senatorów. Inna z przyjętych poprawek zapewnia ratownikom i pielęgniarkom możliwość udzielania świadczeń bez zgody pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem. Poza upaństwowieniem systemu ratownictwa nowa regulacja m.in. zmniejsza liczbę dyspozytorni medycznych. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

SENAT PRZYJĄŁ

● Wyższa renta socjalna
Z 865,03 zł miesięcznie do 1029,80 zł wzrośnie od 1 września br. – ale z wyrównaniem od czerwca – wysokość renty socjalnej. Jej podwyżkę umożliwi ustawa z 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która stanowi spełnienie pierwszego postulatu protestujących w Sejmie rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych. Dla budżetu państwa oznacza to wzrost wydatków na wypłatę tego świadczenia o 315 mln zł w br., a w 2019 r. o ok. 540 mln zł. W związku z tym, że senatorowie nie zgłosili do ustawy żadnych poprawek, trafi ona teraz do podpisu prezydenta.
● Bez kolejki na rehabilitację
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie będą potrzebowały skierowania do lekarza specjalisty oraz będą mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach. Takie prawo przyznaje im ustawa z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, którą bez żadnych poprawek poparł Senat. Teraz musi ją podpisać prezydent, a nowe regulacje, które obejmują też zniesienie limitów finansowania przez NFZ rehabilitacji leczniczej, zaczną obowiązywać od 1 lipca br.