Dzisiaj publikujemy pierwszą część komentarza do najnowszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, tj. w ustawie o cudzoziemcach. Poprzedni komentarz do tej ustawy dotyczył przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.
Omawiane tym razem zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Większość z nich weszła w życie już 12 lutego 2018 r., niektóre jednak zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2019 r.
Ustawa zmieniająca w szczególności implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 157, s. 1), zwaną dyrektywą ICT 2014/66/UE. Prace nad projektem implementującej ustawy trwały wiele miesięcy i Polska wdrożyła dyrektywę ICT 2014/66/UE ze znacznym opóźnieniem, ponieważ termin nałożony przez Parlament Europejski i Radę upłynął ponad rok temu, tj. 29 listopada 2016 r.
Istotą zmian jest wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pobyt (zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenie ICT). Cudzoziemiec posiadający takie zezwolenie będzie mógł, po spełnieniu dodatkowych warunków, wykonywać pracę nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach UE. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, cudzoziemcy posiadający zezwolenie ICT wydane przez inny niż Polska kraj UE będą mogli, po dopełnieniu pewnych dodatkowych formalności, podejmować pracę również w Polsce bez konieczności uzyskiwania zupełnie odrębnego zezwolenia wydanego przez polski urząd. Nowe zezwolenia adresowane są do członków kadry kierowniczej, specjalistów lub cudzoziemców odbywających staże, którzy muszą spełniać określone warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Okres ważności zezwolenia zależny jest od charakteru pracy, tj. w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów wydawane jest ono na trzy lata, natomiast w przypadku stażystów – do roku.
Nowelizacja przewiduje jednak także inne zmiany, m.in. w zasadach wpisywania zaproszeń do ewidencji zaproszeń czy nowy rodzaj zezwolenia na pobyt, tj. zezwolenie pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca, którego celem pobytu będzie wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Wdrożenie zezwolenia ICT wymusiło także inne zmiany, np. w wydawaniu wiz. Pierwsza część komentarza jest poświęcona przede wszystkim powyższym zmianom. Szczegółowe zasady uzyskiwania zezwoleń ICT zostaną omówione w następnej części komentarza, która ukaże się w maju.
Dla pracodawców ważne jest też to, że zmiany, które weszły w życie 12 lutego 2018 r., nie kończą nowelizacji procedur dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Rząd zapowiedział, że już pracuje nad pakietem działań w ramach nowej polityki migracyjnej, w tym systemu ułatwień dla pracowników i studentów z zagranicy.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
w z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
w z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
w z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
w z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
w z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
w z 13 kwietnia 2007 r. o PIP
w z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
w z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
w z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
w z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
w z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
w z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl