Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek opłacania składek do ZUS od umowy o pracę zawartej z własnym prezesem. Także wówczas, jeśli taka osoba jest współwłaścicielem firmy.
We wrześniu 2016 r. do oddziału ZUS w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym. Sprawą budzącą wątpliwości pytającego było to, czy prezes spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pracownik. Wnioskodawca poinformował ZUS, że spółka zajmująca się działalnością ubezpieczeniową ma jednoosobowy zarząd. Jednocześnie jego prezes jest jednym z trzech wspólników owej firmy. Spółka ta nie posiada rady nadzorczej, a każdy z właścicieli ma tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Zarząd spółki jest powoływany przez to zgromadzenie zwykłą większością głosów. Sam pytający jako współwłaściciel spółki działa w niej przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. I właśnie to zgromadzenie zawarło z jednym ze swoich wspólników umowę o pracę, zatrudniając go na stanowisku prezesa na czas nieokreślony.
Jednocześnie pytający wyjaśnił ZUS, że na podstawie tej umowy prezes pobierał wynagrodzenie oraz został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych (w tym obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego będącego podstawą do wypłaty zasiłków). Jednocześnie spółka wyjaśniła, że do obowiązków prezesa należy m.in. zawieranie umów ubezpieczenia z klientami oraz ich realizacja w przypadku np. wypłaty odszkodowań.
ZUS po przeprowadzeniu analizy sprawy odmówił wydania interpretacji. Pytający skierował sprawę do sądu I instancji. Ten zaś uznał, że organ ma obowiązek wydania interpretacji dotyczącej ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez prezesa. ZUS wniósł apelację do sądu II instancji. Ta jednak została oddalona.
Zgodnie z interpretacją, do wydania której został ostatecznie zobowiązany organ, prezes tej spółki jako pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. ZUS w dokumencie podkreślił, że podstawą jest art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). Co więcej, wskazał, że definicja pracownika jako osoby pozostającej w stosunku pracy została zawarta w art. 8 ust 1 przywołanej ustawy systemowej. Jednocześnie stosownie do art. 22 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zatrudniającego. A ten, w zamian na wykonywanie owych zadań, zobowiązuje się do zatrudnienia go i wypłacania wynagrodzenia. ZUS podkreślił, że spółka, działając przez pełnomocnika, zawarła z jednym ze wspólników umowę o pracę, zatrudniając go na stanowisku prezesa Rządu. Tym samym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka osoba podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę.
Podstawa prawna
Decyzja nr WPI /200000/43/978/2016 oddziału ZUS w Lublinie z 23 stycznia 2018 r.