Organ rentowy musi podać dane niezbędne do ustalenia, czy płatnik ma zbywalny majątek i prowadzi działalność.
Od 15 marca tak wprost stanowi nowo dodany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. 50 ust. 19 powiększający i tak niemałe obowiązki ZUS wobec innych instytucji. Potrzeba doprecyzowania tych przepisów pojawiła się na gruncie interpretacji art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS). Zgodnie z nim w toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy może zażądać udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany do rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Może się o to zwrócić do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych. Ustawa o KRS nie precyzowała jednak, o jakie dokładnie organy chodzi. Można było jedynie interpretować ten przepis w taki sposób, że ZUS jest organem administracji publicznej, a więc musi przekazywać żądane informacje.
Nowy przepis wskazuje, że ZUS przekazuje je w ramach postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jest to specjalny rodzaj postępowania wszczynanego z urzędu przez sąd, np. gdy oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. W tym postępowaniu sąd bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy rzeczywiście prowadzi działalność. A jakie informacje może przekazywać wobec tego ZUS? Tego ustawa nie precyzuje, ale można się domyślać, że chodzi w zasadzie o wszelkie dane, jakie posiada ZUS o danej spółce. Może to być np. liczba zgłaszanych ubezpieczonych i podstawa wymiaru ich składek. Do ustalenia, czy spółka nadal prowadzi działalność, może być ważne stwierdzenie, czy płatnik składa na bieżąco deklaracje rozliczeniowe lub czy wypłaca świadczenia ubezpieczonym. Możliwe też, że ZUS prowadził postępowanie egzekucyjne wobec płatnika i posiada informacje o jego majątku.
Podstawa prawna
Art. 25c ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 500 ze zm.).
Art. 50 ust. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.).