Płatnik składek na ZUS, który ma chwilowe kłopoty z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań wobec państwowego ubezpieczyciela może wnioskować o odroczenie terminu płatności składki. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Korzystający z takiej ulgi płaci dodatkowo jedynie opłatę prolongacyjną, która jest niższa od odsetek za zwłokę.

Obowiązkiem każdego płatnika składek do ZUS jest terminowe ich uiszczanie. Brak wpłaty składki na właściwy rachunek bankowy skutkuje naliczaniem odsetek za każdy dzień zwłoki. Dotkliwe skutki finansowe opóźnień w zapłacie składek można jednak zmniejszyć. Osoba zobligowania do regulowania składek może wnioskować o odroczenie terminu płatności. Co istotne, odroczenie dotyczyć może tylko składek bieżących lub przyszłych. Nie jest możliwe odroczenie terminu płatności składek, których termin na zapłacenie już minął. Wniosek - najpóźniej w dniu terminu płatności składek - złożyć może także pełnomocnik na podstawie pisemnego upoważnienia. Ulga w postaci przesunięcia terminu zapłaty dotyczy składek na: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na rozpatrzenie wniosku ZUS ma do 2 miesięcy od daty złożenia.

Oczywiście sam wniosek złożony na czas nie gwarantuje automatycznie prawa do ulgi tego rodzaju. Decyzja należy do ZUS-u. Nowe warunki zapłaty składek określone będą w umowie, którą przedstawi ZUS. Od dochowania zapisów tejże zależy uniknięcie postępowania egzekucyjnego. Kosztem ponoszonym przez korzystającego z takiej ulgi jest opłata prolongacyjna. Naliczana jest w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Raz zawarta umowa o odroczenie terminu płatności składki może zostać zmieniona, jeśli sytuacja korzystającego płatnika ulegnie zmianie (np. pogorszeniu). Wniosek o zmianę warunków należy oczywiście odpowiednio uzasadnić dołączając stosowne dokumenty. Przy zgodzie ZUS-u umowa zostaje aneksowana. Wyznaczony zostaje nowy termin i nowa wysokość opłaty prolongacyjnej. Jeśli płatnik nie jest w stanie z jakiegoś powodu dotrzymać warunków umowy może złożyć wniosek o utrzymanie w mocy zawartej umowy odraczającej zapłatę składek (wraz z dowodami potwierdzającymi istnienie podanych przyczyn). Utrzymanie ulgi w mocy oznacza, że ZUS nie skorzysta w tym czasie z drogi postępowania egzekucyjnego w celu uzyskania należności.

W razie naruszenia warunków umowy przez płatnika państwowy ubezpieczyciel ma prawo do jej natychmiastowego zerwania. Dodatkowymi konsekwencjami będą dla płatnika: obowiązek zapłaty odroczonych składek, odsetek za zwłokę oraz - możliwe - koszty egzekucji.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek składa się na formularzu RSO (link). Możliwe drogi złożenia wniosku to: przez internet, listownie lub osobiście. By skorzystać z kanału komunikacji zdalnej potrzebny jest profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), gdzie po zalogowaniu należy z katalogu wybrać opcję „Złożenie dokumentu RSO. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek".