Płatnik składek na ZUS, który ma chwilowe kłopoty z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań wobec państwowego ubezpieczyciela może wnioskować o odroczenie terminu płatności składki. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Korzystający z takiej ulgi płaci dodatkowo jedynie opłatę prolongacyjną, która jest niższa od odsetek za zwłokę.

Obowiązkiem każdego płatnika składek do ZUS jest terminowe ich uiszczanie. Brak wpłaty składki na właściwy rachunek bankowy skutkuje naliczaniem odsetek za każdy dzień zwłoki. Dotkliwe skutki finansowe opóźnień w zapłacie składek można jednak zmniejszyć. Osoba zobligowania do regulowania składek może wnioskować o odroczenie terminu płatności. Co istotne, odroczenie dotyczyć może tylko składek bieżących lub przyszłych. Nie jest możliwe odroczenie terminu płatności składek, których termin na zapłacenie już minął. Wniosek - najpóźniej w dniu terminu płatności składek - złożyć może także pełnomocnik na podstawie pisemnego upoważnienia. Ulga w postaci przesunięcia terminu zapłaty dotyczy składek na: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na rozpatrzenie wniosku ZUS ma do 2 miesięcy od daty złożenia.