Artykuł 2091 par. 1 pkt 2b k.p. stanowi, że wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników powinno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 2b tej ustawy, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób w zakresie podstawowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, może wykonywać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej bądź też musi ona posiadać tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Dotychczas odpowiedzialny za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialny był jedynie właściciel bądź zarządca lub użytkownik budynku i to on musiał zapewnić wypełniane obowiązków przeciwpożarowych przez odpowiednio wykwalifikowanego inspektora. Obecnie każdy pracodawca musi zatrudniać takiego specjalistę, choćby nawet zatrudniał jednego pracownika. Dla większości z nich oznacza to konieczność wyszkolenia któregoś z pracowników. Szkolenia takie prowadzone są jedynie przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

O nowym obowiązku negatywnie wypowiadali się nie tylko pracodawcy oraz specjaliści, ale również przedstawiciele ministerstwa. W obronie tej regulacji podnoszono, że wprowadzono ją ze względu na obowiązek implementacji Dyrektywy Rady 89/391 w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Zgodnie jednak z ostatnimi informacjami ministerstwo znalazło sposób na zmianę przepisu w sposób niepowodujący niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym. Projekt zakłada usunięcie z art. 2091 par. 1 pkt 2b k.p. odniesienia do ustawy o ochronie przeciwpożarowej i zastąpienie go ogólnym sformułowaniem: w zakresie zwalczania pożarów. Zdaniem autorów propozycji, pracownik wyznaczony przez pracodawcę nie będzie musiał ukończyć specjalistycznego szkolenia, a pracodawca będzie mógł wyznaczyć dowolnego pracownika do wykonywania tych czynności, gdyż materia ta jest przedmiotem obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bhp.