Zasiłek rodzinny jest wypłacany w Finlandii na dziecko do 17. roku życia. Jego wysokość uzależniona jest od liczby dzieci uprawnionych do tego świadczenia w gospodarstwie domowym. Rodzic wychowujący dzieci samotnie otrzymuje świadczenie na każde dziecko. Jest ono wypłacane, jeśli rodzic jest stanu wolnego i nie prowadzi gospodarstwa domowego z inną osobą lub jest w separacji.

Zasiłek rodzinny płatny jest od początku miesiąca, w którym dziecko się urodziło lub zostało zaadoptowane. Świadczenie jest wypłacane do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 17 lat, opuszcza terytorium Finlandii wraz ze swoim opiekunem lub zaczyna otrzymywać rentę z tytułu inwalidztwa. Minimalny okres, za który wypłacany jest zasiłek, to jeden miesiąc. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu. O zasiłek rodzinny można ubiegać się w tym samym czasie co o dodatek macierzyński lub grant z tytułu adopcji (formularze SV9, LL1).

Urlop opiekuńczy

Rodzicom, którym urodzi się dziecko przysługuje na nie urlop opiekuńczy w niepełnym wymiarze godzin. Zredukowany w ten sposób czas pracy może trwać aż do ukończenia przez dziecko drugiej klasy szkoły podstawowej. Z tytułu mniejszego wymiaru czasu pracy pracownikowi nie przysługuje rekompensata. Żeby skorzystać z takiego urlopu, pracownik musi być zatrudniony u pracodawcy co najmniej sześć miesięcy w roku go poprzedzającym.

Ponadto jedno z rodziców ma prawo wziąć tymczasowy urlop opiekuńczy na maksymalnie cztery dni w celu opieki nad dzieckiem poniżej 10. roku życia, które zachorowało. Pracodawca nie ma obowiązku płacić za nieobecność pracownika w tym czasie w pracy, chyba że strony uzgodnią wcześniej inaczej.

Częściowy i specjalny dodatek

Tak zwany dodatek częściowy przysługuje rodzicom dziecka poniżej trzech lat lub odbywającego pierwszy lub drugi rok w szkole, którzy pracują nie więcej niż 30 godzin tygodniowo. Rodzice dziecka, które objęte jest obowiązkowym wydłużonym systemem nauczania, mają prawo do tego dodatku o rok dłużej. Dodatek opiekuńczy wypłacany jest co miesiąc w wysokości 70 euro. Przychód ten podlega opodatkowaniu. O świadczenie należy się zwrócić do instytutu ubezpieczeń społecznych (Kela), wypełniając formularz WH1.

Specjalny dodatek opiekuńczy przyznawany jest rodzicom, którzy uczestniczą w leczeniu lub rehabilitacji dziecka w szpitalu, ambulatorium, w przypadku ciężkiej choroby dziecka leczonej w domu (w połączeniu z leczeniem w szpitalu lub ambulatorium). Podstawą do otrzymywania tego dodatku jest sytuacja, kiedy rodzic z powodu uczestniczenia w leczeniu dziecka nie może wykonywać swojej pracy i nie otrzymuje żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Jeżeli dochód rodzica jest niższy niż podstawa, z której oblicza się stawkę dodatku, wtedy wypłacana jest minimalna stawka gwarantowana w wysokości 15,20 euro. Specjalny dodatek jest generalnie wypłacany za maksymalnie 60 dni w ciągu roku kalendarzowego na jedno dziecko. Jeśli jednak dziecko jest leczone w domu, wtedy okres ten wydłuża się do 90 dni w roku. Do uzyskania tego świadczenia konieczne jest wypełnienie formularza SV89 i dołączenie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka na formularzu D (SV10).


Więcej: www.kela.fi, www.mol.fi