Świadczenie może otrzymać osoba, która mieszka w Holandii i jest rodzicem lub opiekunem dziecka niepełnosprawnego w wieku 3-17 lat, z którym mieszka pod jednym dachem. Przyjmuje się, że dziecko mieszka z rodzicem, jeśli spędza w jego domu co najmniej cztery noce w ciągu tygodnia. Tymczasowa nieobecność dziecka w domu spowodowana wakacyjnym wyjazdem lub koniecznością pobytu w szpitalu nie wpływają na tę ocenę. Podobnie jest w sytuacji, kiedy dziecko jest wpisane na listę osób oczekujących na umieszczenie w instytucji zdrowotnej w związku ze swoim stanem zdrowia. Dziecko uważane jest za niepełnosprawne, jeśli ma fizyczną lub psychiczną chorobę powodującą u niego poważne ograniczenia (niepełnosprawność) i w rezultacie wymaga ono znacznie więcej opieki, pomocy i nadzoru niż zdrowe dziecko w tym samym wieku.

Celem oceny niepełnosprawności jest określenie rozmiaru opieki, pomocy i nadzoru, jakich dziecko wymaga. Badany jest stopień samodzielności dziecka: umiejętność umycia się, ubrania, rozebrania, a także zaburzenia w zachowaniu, agresja itp.

Rozważane są także takie czynniki, jak higiena osobista, umiejętność samodzielnego picia i jedzenia, sprawność ruchowa, umiejętność komunikacji, konieczność zapewnienia pomocy sanitarnej (np. przy podawaniu leków) i/lub innej pomocy w domu lub poza nim.

Jakie formalności

W celu złożenia wniosku o przyznanie dodatku opiekuńczego należy pobrać odpowiednie formularze z biura SVB (Sociale Verzekeringsbank - holenderski Zakład Ubezpieczeń Społecznych) znajdującego się w Roermond, nr tel. (0475) 368040.

Prawo do dodatku opiekuńczego przyznawane jest zawsze na pierwszy dzień kwartału (1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października). Jeśli w tym dniu rodzina nie kwalifikuje się jeszcze do przyznania świadczenia, rozpocznie się ono od kolejnego kwartału. Wnioski o przyznanie zasiłku mogą być składane maksymalnie do 12 miesięcy wstecz. W przypadku rozwodu rodziców dziecka niepełnosprawnego mogą oni otrzymywać dodatek opiekuńczy, jeśli posiadają władzę rodzicielską. W takiej sytuacji świadczenie przyznawane jest zazwyczaj po połowie każdemu z nich, choć możliwy jest inny podział kwoty świadczenia.

Od 1 lipca 2008 r. dodatek wynosi 210,08 euro na kwartał. Kwota ta wypłacana jest, tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego - po zakończeniu kwartału, którego dotyczy. Jeśli więc np. beneficjent został zakwalifikowany do otrzymywania świadczenia od 1 stycznia, pierwszą kwotę świadczenia otrzyma w kwietniu. Dodatek opiekuńczy nie jest opodatkowany.

Obowiązki beneficjenta

Osoba przyjmująca dodatek opiekuńczy zobowiązana jest informować SVB o zmianach sytuacji domowej, które mogą mieć wpływ na wypłacanie świadczenia. Zmiany należy zgłaszać w ciągu czterech tygodni od ich wystąpienia.

Można to zrobić tradycyjnie poprzez formularz lub drogą internetową, a także telefoniczną. Zgłosić należy sytuację, w której przybrana rodzina dziecka niepełnosprawnego otrzymuje dodatek na opiekę w domu rodziców zastępczych lub dodatek z tytułu ustawy o pomocy osobom nieletnim (Juvenile Assistance Act - Wet op de Jeugdhulpverlening).

Zawiadomić trzeba również o tym, że stopień niepełnosprawności dziecka zmniejszył się do rozmiaru, który ma wpływ na kwotę potrzebną na opiekę, pomoc i nadzór nad dzieckiem.

PRZYDATNY ADRES

www.svb.nl