Nadal nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej rady nadzorczej ZUS. Wiadomo tylko, że ustępująca rada IV kadencji przyjęła uchwały umożliwiające zarządowi zakładu pracę.– Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 11 września 2017 r., rada rozpatrzyła wszystkie sprawy zgłoszone jej przez zarząd. Tym samym nie pozostawiła żadnej sprawy, bez rozpatrzenia której zarząd nie mógłby pełnić swojej funkcji – wyjaśnia Dariusz Jakubiec, dyrektor Biura Rady Nadzorczej ZUS. – Nie ma więc obecnie przesłanek do określenia terminu, w jakim niezbędne byłoby zebranie się rady na kolejnym posiedzeniu plenarnym – mówi.
Co zostało załatwione? Przede wszystkim rada podjęła uchwałę zatwierdzającą przygotowany przez zarząd plan finansowy ZUS na 2018 r. Pozytywnie zostały też zaopiniowane projekty planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Rezerwy Demograficznej i Funduszu Emerytur Pomostowych na przyszły rok.
Nie będzie też problemów z kontrolą funkcjonowania zakładu. Został bowiem zatwierdzony wybór biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe wcześniej wymienionych funduszy.
Eksperci zwracają uwagę, że w przeszłości było już kilka przypadków przerw w funkcjonowaniu Rady ZUS. I to różnej długości. – W 2002 r. rada II kadencji została powołana 26 dni po zakończeniu I kadencji. W 2007 r. rada III kadencji została powołana 42 dni po zakończeniu działania swojej poprzedniczki. Z kolei w 2012 r. rada IV kadencji została powołana 6 dni po zakończeniu III kadencji – wyjaśnia Dariusz Jakubiec.
Pozostaje tylko kwestia, do kiedy będzie wybrane nowe gremium. Jego członkowie są powoływani przez premiera na wniosek m.in. przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Pierwsze posiedzenie zwołuje przewodniczący, nie później niż w ciągu 21 dni od powołania rady. Częstotliwość jej spotkań wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków (Dz.U. nr 164, poz. 1167 ze zm.).
– Posiedzenia plenarne rady powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał – kończy Dariusz Jakubiec.