Firma może sfinansować koszty korzystania z płatnych portali internetowych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), bo wydatek na ten cel można uznać za wyposażenie stanowiska pracy.
Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na pytanie związane z zasadami wydawania pieniędzy zgromadzonych na tym funduszu. Skierowała je Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) po tym, gdy w jednej z należących do niej firm Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości tworzenia i wydatkowania środków ZFRON. W jej ramach zakwestionowany został wydatek sprowadzający się do zakupu dostępu do internetowych serwisów szkoleniowo-informacyjnych dla księgowej z lekkim stopniem niepełnosprawności. PFRON uznał, że nie spełnia on wymogów wskazanych w art. 33 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), zgodnie z którym pieniądze z ZFRON mogą być przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz leczniczej niepełnosprawnych pracowników.
Po wydaniu takiego rozstrzygnięcia OBPON wystąpił do BON o zajęcie stanowiska. W swoim piśmie wskazuje, że par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) przewiduje, że pieniądze z funduszu mogą być w szczególności przeznaczone m.in. na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za takie działanie w ocenie organizacji może być uznane zapewnienie mającym dysfunkcje zdrowotne, np. księgowym czy kadrowym, dostępu do różnego typu serwisów internetowych, szkoleń i aplikacji, które zawierają specjalistyczne treści dotyczące prawa, księgowości i spraw kadrowych. Jednocześnie OBPON przywołuje stanowisko przedstawione przez BON w tej samej sprawie jeszcze w 2006 r., które zostało wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące rozporządzenie dotyczące ZFRON. Biuro wyjaśniało w nim, że przyjmując, iż internetowe serwisy informacyjne stanowią nieodzowną i spójną część tworzonego stanowiska pracy, należy uznać, że zapłata za ich wykupienie jest zaliczana na poczet wydatków ponoszonych z ZFRON.
Ta interpretacja przepisów została podtrzymana przez BON również w najnowszym stanowisku. Podkreśla ono w nim, że przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub cały zespół wykonują swoje obowiązki. Jeżeli więc dostęp do portalu internetowego jest niezbędny do wykonywania przez niepełnosprawnego pracownika obowiązków służbowych, dopuszczalne jest sfinansowanie z pieniędzy ZFRON kosztu z tym związanego.