Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji art. 88 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 674 poz. 97 z późn. zm.). Zgodnie z nią, nauczyciele, którzy rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy w szkole z powodu uzyskania uprawnień do wcześniejszych emerytur nauczycielskich bez względu na wiek, będą mogli wrócić do pracy. Muszą jednak w ciągu 14 dni od wejścia w życie nowelizacji złożyć pracodawcy oświadczenie o woli powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko.
Przywrócenie do pracy będzie jednak możliwe tylko wówczas, jeżeli na tym stanowisku nie zatrudniono innej osoby. Ponadto przywrócenie stosunku pracy jest uzasadnione tym, że w szkole brakuje nauczycieli. Równocześnie zasada ta nie dotyczy dyrektorów szkół.
Dzięki nowelizacji, nauczyciele urodzeni w latach 1949 - 1968 zachowają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek także po 31 grudnia 2007 r. Na takie emerytury nadal będą więc mogli przechodzić nauczyciele posiadający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Z kolei nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich muszą mieć 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele zachowają prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego do budżetu państwa.
- Dobrze się stało, że Sejm przyjął ustawę, która umożliwia zachowanie uprawnień emerytalnych wszystkim osobom, które w tym roku uzyskają staż pracy wymagany do zakończenia aktywności zawodowej - mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Podczas debaty w Sejmie nad poprawką Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za jej przyjęciem. Posłowie opozycji podkreślali jednak, że nowelizacja jest spóźniona o kilka miesięcy. Zwracali uwagę, że wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny i dlatego ze zmiany przepisów skorzysta niewielu nauczycieli. Według szacunków resortu edukacji w tym roku prawo do wcześniejszych emerytur uzyska 40 tys. nauczycieli. Wypowiedzenia z pracy złożyło dwie trzecie uprawnionych.
BOŻENA WIKTOROWSKA