Zarobki agenta ubezpieczeniowego uzależnione są od jego wyników sprzedażowych. Początkujący pośrednik zarabia ok. 1-2 tys. zł. Po roku pracy jego wynagrodzenie może jednak wzrosnąć nawet do 7 tys. zł.
Zakłady ubezpieczeń zamierzają utrzymać swoje tegoroczne wyniki sprzedażowe w 2009 roku, stąd ofert pracy na stanowiskach agentów ubezpieczeniowych na rynku nie brakuje. Jedna z wielkich korporacji zapowiada przyjęcie do pracy ponad tysiąc nowych pracowników w ciągu dwóch najbliższych lat.

Co najmniej matura

Agentem ubezpieczeniowym może zostać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu czy wiarygodności dokumentów i posiada co najmniej średnie wykształcenie. Poza tym musi też zdać egzamin, który poprzedzony jest wcześniejszym kursem.
Szkolenia przygotowujące do wykonywania czynności agencyjnych organizowane są przez towarzystwa ubezpieczeń i najczęściej przez nie także opłacane z własnej kieszeni. Osoby, które nigdy wcześniej nie wykonywały tego typu usług, muszą ukończyć kurs trwający co najmniej 152 godziny obejmujący m.in.: zasady działania zakładów ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowego w Polsce, techniki akwizycji i obsługi klienta oraz zagadnienia dotyczące usług oferowanych przez firmę, na rzecz którego agent ma zamiar podjąć pracę (np. wysokości taryf, szczególne warunki ubezpieczeń zakładu). Na egzaminie można spodziewać się również pytań z podstawowych zagadnień prawa cywilnego i etyki zawodowej.

Multiagenci

Zakłady ubezpieczeń chętnie zatrudniają również osoby, które pracowały wcześniej w tym zawodzie. Nie ma też przeszkód, by agent współpracował z kilkoma zakładami ubezpieczeń (są to tzw. multiagenci). Kandydat taki musi jednak również przejść szkolenie (jest ono krótsze od standardowego) i zdać egzamin, ale tylko ze znajomości usług oferowanych przez daną firmę.

Obowiązek wpisu do rejestru

We wszystkich przypadkach pozytywny wynik egzaminu i zawarcie umowy agencyjnej z określonym zakładem jest warunkiem wpisania do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Liczba wpisów zależy od tego, dla ilu firm dana osoba pracuje. Formularz wniosku o wpis jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) Czynności zapisu dokonuje w imieniu agenta zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni od podpisania z nim umowy agencyjnej. Ponosi też koszty. Opłata skarbowa wynosi obecnie 110 zł.

Praca dla przedsiębiorczych

Agent ubezpieczeniowy pracuje najczęściej na rzecz zakładu jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą. Swoje usługi świadczy na podstawie zawartej umowy agencyjnej. Jego czas pracy jest nienormowany, nie może on liczyć na przywileje, jakie mają pracownicy etatowi (np. płatny urlop). Działa na rzecz i w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego i tym różni się od brokera ubezpieczeniowego, który jest niezależnym pośrednikiem działającym w imieniu klienta.
W praktyce pośrednik odpowiada przede wszystkim za pozyskiwanie klientów dla danego zakładu, z którym ma podpisaną umowę agencyjną. Wbrew stereotypom praca nie polega na działalności akwizycyjnej, a raczej na kontaktowaniu się z osobami, które się zna i które ktoś polecił. W ostateczności wertuje się książkę telefoniczną i kolejno dzwoni do potencjalnych klientów. Agent pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczeniowej bądź zawiera ją w imieniu zakładu. Do jego obowiązków należy też kontrola wykonania polisy i pomoc klientowi w uzyskaniu przysługujących mu świadczeń.
Pośrednik pracujący wyłącznie na rzecz jednego zakładu nie musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Za szkodę wyrządzoną przez agenta odpowiada zakład ubezpieczeń, dla którego świadczy on czynności agencyjne. Natomiast w przypadku multiagentów ciężar odpowiedzialności i obowiązek ubezpieczenia się spoczywa już na agencie, który współpracuje z więcej niż jedną firmą w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Prowizyjny system zarobków

Zarobki agenta ubezpieczeniowego zależą przede wszystkim od jego wyników sprzedażowych. Rzadko kiedy firmy gwarantują wypłacanie stałego wynagrodzenia. Niektóre wypłacają je tylko nowym pracownikom przez pewien okres, dając im czas na pozyskanie klientów i wdrożenie się. Agent za każde sprzedane ubezpieczenie otrzymuje prowizję. Początkujący pośrednik zarabia 1-2 tys. zł. Po roku pracy wynagrodzenie może jednak wzrosnąć nawet do 7 tys. zł.
38,6 tys. osób jest zarejestrowanych jako agenci ubezpieczeniowi
Podstawa prawna
• Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. nr 124, poz. 1154).
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 lipca 2005 w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U. nr 125, poz. 1053).
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. nr 122, poz. 1027).