Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Celnej. Nowa ustawa ma umożliwić stworzenie jednolitego korpusu Służby Celnej na wzór innych służb mundurowych. Celnicy jednak nie zyskają prawa do wcześniejszych emerytur po 15 latach służby.

Projekt wprowadza m.in. nowe przepisy regulujące ogólne zasady przyjęcia kandydata do służby w Służbie Celnej. Jego przyjęcie nastąpi dopiero po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszym etapem będzie złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o poprzednich miejscach pracy. Następnie wszyscy chętni do tego zawodu przejdą test wiedzy. Dodatkowo każdy chętny będzie musiał odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci na celników będą też musieli przejść badanie sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej do służby.

Zgodnie z rządowym projektem celnikiem może zostać obywatel polski, który korzysta z pełni praw publicznych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do tej formacji będzie musiała mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz nieposzlakowaną opinię. Po przyjęciu do służby osoba mianowana funkcjonariuszem służby przygotowawczej otrzyma stopień aplikanta celnego. Projekt ustawy przewiduje też skrócenie okresu służby przygotowawczej z trzech lat do dwóch lat. Ma to zwiększyć liczbę osób w służbie przygotowawczej, a tym samym zwiększyć możliwości naboru. W okresie tej służby funkcjonariusz celny będzie miał obowiązek odbyć szkolenie praktyczne oraz zdać egzamin potwierdzający ukończenie zasadniczego kursu zawodowego albo złożyć egzamin zawodowy. Dodatkowo musi zdać egzamin z języka obcego lub złożyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych. Projekt ustawy reguluje też m.in. nowe zasady otrzymywania dodatków, czas służby oraz możliwość przeniesienia do innej miejscowości. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2009 r.