Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o korpusie weteranów walk o niepodległość RP. Zgodnie z nim w skład nowego korpusu wejdą osoby, które brały udział w walkach zbrojnych o niepodległość lub ustalenie granic Polski do 8 maja 1945 r. Z takich samych praw skorzystają osoby walczące z reżimem komunistycznym na terytorium Polski oraz te, które zostały odznaczone Krzyżem Wojskowym.

W porównaniu z niektórymi kombatantami mającymi dzisiaj specjalne uprawnienia, weterani musieli brać czynny udział w walkach mających na celu odzyskanie lub obronę niepodległości. Status weterana będzie nadawał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego na wniosek zainteresowanego. Może on być także nadany z urzędy na wniosek kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po uzyskaniu zgody osoby uprawnionej.

Osoby uprawnione do tego tytułu będą nosić specjalne odznaki weterana. Otrzymają też specjalny tzw. dodatek weterana. Wyniesie on 200 zł miesięcznie. Jego wysokość będzie waloryzowana na takich samych zasadach jak renty i emerytury wypłacane przez ZUS. Kwota dodatku będzie zwolniona z PIT. Nowy dodatek ma był wypłacany niezależnie od innych świadczeń przysługujących weteranom, tj. dodatku kombatanckiego czy za tajne nauczanie.

Nowelizacja przewiduje także, że weterani poza kolejnością będą mogli korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Uzyskają także prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki recepturowe oraz wyroby medyczne.

W przypadku śmierci weterana rodzinie ponoszącej koszty pogrzebu będzie przysługiwać zasiłek pogrzebowy w wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby. Według wstępnych szacunków łączny koszt nowych rozwiązań wyniesie 216 mln zł rocznie.