Roczny limit wpłat na IKE wzrośnie z 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do trzykrotności tej płacy. Z ustawy budżetowej na 2009 rok wynika, że wynagrodzenie to wyniesie 3189 zł. Rocznie na IKE będzie więc można wpłacić 9,56 tys. zł (w tym roku 4055,12 zł).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IKE, limit wpłat na te konta w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim. Jeśli więc na przykład wynagrodzenia zmalałyby w 2009 roku, to limit ten w 2010 roku będzie wynosił tyle, ile w 2009 roku. Rząd chce też uelastycznić zasady zwrotu i wypłaty pieniędzy z IKE. Oszczędzający będzie mógł wypłacić część pieniędzy z konta i nie spowoduje to rozwiązywania umowy. Jednak od tej kwoty zapłaci podatek od dochodów kapitałowych. Dzięki temu rozwiązaniu ktoś będzie mógł np. spłacić kilka rat kredytu pieniędzmi z IKE. Ponadto przyjęto, że osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły wypłacić w ratach pieniądze gromadzone w IKE.

Obecnie osoba, które nie ukończyła 60 lat, jeśli chce skorzystać ze środków zgromadzonych w IKE, musi rozwiązać umowę dotyczącą oszczędzania. Otrzymuje wtedy zwrot całości zgromadzonych środków, które są pomniejszone o 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych. To może zniechęcać wiele z nich do założenia konta, bo trzeba zamrozić pieniądze na długie lata i nie można skorzystać z nich nawet w razie nieoczekiwanego zdarzenia losowego, np. śmierci osoby najbliższej czy choroby.

Proponowane zmiany mają spowodować, że więcej Polaków będzie indywidualnie oszczędzać na emeryturę. Jednak tak się nie dzieje, bo po raz pierwszy w historii zmalała liczba osób, które oszczędzają na emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym. Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że do końca 2007 r. było ich 915 tys., a obecnie jest 873,1 tys. Z danych wynika, że w I połowie 2008 r. 72,5 tys. osób wycofało się z IKE, a 33,7 tys. w tym czasie założyło nowe konto. Oznacza to, że liczba oszczędzających zmalała o 41,9 tys.

Ponadto od przyszłego roku oszczędzający w pracowniczych programach emerytalnych (PPE) będą też mogli wpłacać dobrowolnie do tych programów kwotę odpowiadającą 4,5-krotności prognozowanego wynagrodzenia. Obecnie limit ten jest ustalony jako 3-krotność limitu wpłat do IKE. Wzrośnie więc w przyszłym roku z kwoty 12 165,36 zł do 14 350,5 zł.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 1-3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220, poz. 1432). Wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.