Pracodawca wymaga, aby pracownicy, wyjeżdżając na urlop brali ze sobą telefony komórkowe, i dzwoni do nich często w trakcie ich wypoczynku. Jeśli pracownik nie odbiera telefonu, przy najbliższej okazji pozbawiany jest premii. Czy pracownik rzeczywiście musi być do dyspozycji pracodawcy w trakcie swojego urlopu?
Co do zasady pracodawca nie może nakładać na pracowników obowiązku, aby na urlop zabierali ze sobą telefony komórkowe (prywatne lub służbowe). Przypadek, w którym pracodawca nakazuje pracownikowi czuwanie pod telefonem w trakcie jego urlopu, może zostać zakwalifikowany jako dyżur telefoniczny. Jednak w czasie dyżuru telefonicznego pracownik jest zobowiązany do pozostawania w gotowości do pracy, zaś w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego taki obowiązek na nim nie spoczywa. Przepisy prawa pracy przewidują jeden przypadek, kiedy pracodawca jest uprawniony do kontaktowania się z pracownikiem w czasie jego wypoczynku. Jest to potrzeba odwołania pracownika z urlopu, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.
Obowiązek pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w trakcie urlopu może wynikać z przepisów zakładowych, np. z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu pracy. W aktach tych może być wskazana określona grupa pracowników, którzy są zobligowani do stałego pozostawania w kontakcie telefonicznym (również w czasie urlopu) ze swoim pracodawcą. W praktyce dotyczy pracowników tzw. wysokiego szczebla (menedżerów) lub specjalistów odpowiedzialnych za usuwanie nagłych awarii.
Poza powyższym przykładem, pracodawca nie może wymagać od pracowników, aby w czasie urlopu byli dostępni pod telefonem. Nie może też wyciągać wobec nich żadnych konsekwencji, jeśli nie odbierają oni telefonów. Pozbawianie z tego powodu pracownika premii jest działaniem sprzecznym z prawem.
Warto też wskazać, że kilkakrotne kontaktowanie się pracodawcy z pracownikiem w czasie jego urlopu może zostać uznane za świadczenie przez pracownika w takim dniu pracy. Czasem pracy jest bowiem czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Sytuacja, w której pracownik jest zmuszany do odbywania częstych rozmów telefonicznych z pracodawcą w trakcie urlopu, może być uznana za świadczenie pracy w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Wówczas pracownik może wystąpić z roszczeniem o uznanie tego dnia za dzień pracy, zapłaty pełnego wynagrodzenia oraz udzielenia mu urlopu wypoczynkowego w innym dniu.