W każdej szkole poza zajęciami obowiązkowymi dyrektor szkoły może przydzielić klasie dodatkowe lekcje z tzw. puli godzin dyrektorskich. Może je przeznaczyć np. na zwiększenie liczby lekcji z biologii, matematyki czy języków obcych. Obecnie dyrektor gimnazjum nie może jednak wprowadzić dodatkowych zajęć z drugiego języka obcego. Do dyspozycji ma bowiem tylko pięć godzin tygodniowo na jedną klasę, a przepisy mówią, że jej uczniowie powinni mieć sześć lekcji tygodniowo. Dlatego w nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć zwiększono z 31 do 32 godzin. W ten sposób dyrektor będzie miał siedem godzin zamiast sześciu dla danej klasy.

Z kolei dyrektor szkoły podstawowej będzie miał mniej godzin w klasach I-III. Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256, poz. 2572), od przyszłego roku szkolnego dzieci od pierwszej klasy będą musiały obowiązkowo uczyć się języka obcego. Dlatego dyrektor zamiast 12 godzin będzie miał do swojej dyspozycji tylko sześć.

Decyzję o przedłużeniu nauki o rok uczniowi niepełnosprawnemu podejmować będzie dyrektor szkoły do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną i za zgodą rodziców. Ma to wyeliminować występujące obecnie nieprawidłowości

Projekt precyzuje również, że liczba stanowisk komputerowych w pracowniach nie może przekraczać 18. Tak jak obecnie podział na grupy m.in. na informatyce musi być dokonany w klasach liczących więcej niż 24 uczniów.

Obecnie rozporządzenie jest w konsultacjach społecznych. Można je pobrać ze strony www.men.gov.pl. Po podpisaniu przez ministra edukacji narodowej zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać od 1 września 2008 r.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl