Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt.
Od grudnia zatrudniliśmy w naszej firmie nowego pracownika. Okazało się, że jest on innego wyznania i obchodzi swoje święta w innych terminach niż przypadają święta katolickie. Czy w związku z tym ma on prawo do wolnego wynikającego z obchodzenie świąt Bożego Narodzenia?
Tak, wszyscy pracownicy, niezależnie od wyznania, korzystają z określonych gwarancji zapewniających im uczestnictwo w czynnościach i obrzędach, zgodnie z zasadami ich religii.
Niezależnie od tej zasady, pracownik innego wyznania korzysta także z dni ustawowo wolnych od pracy przyjętych dla ogółu pracowników, w tym również związanych z obchodzeniem świąt katolickich. Należy jednak podkreślić, że dodatkowo może on ubiegać się o czas wolny z tytułu świąt wynikających z przynależności do innego kościoła lub związku wyznaniowego. Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą bowiem na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.
Zwolnienie to może być udzielone pracownikowi pod określonymi warunkami. Najważniejszym z nich jest odpracowanie czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. Prośba o zwolnienie powinna wpłynąć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed dniem tego zwolnienia. Natomiast o warunkach odpracowania wolnego pracodawca powinien zawiadomić pracownika nie później niż trzy dni przed dniem zwolnienia. Nie dotyczy to świąt religijnych przypadających w określonym dniu każdego tygodnia. W celu obchodzenia tych świąt pracownik może zwrócić się do pracodawcy o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 42 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).
• Par. 1 rozporządzenia ministrów pracy i polityki socjalnej oraz edukacji narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. nr 26, poz. 235).