Od grudnia zatrudniliśmy w naszej firmie nowego pracownika. Okazało się, że jest on innego wyznania i obchodzi swoje święta w innych terminach niż przypadają święta katolickie. Czy w związku z tym ma on prawo do wolnego wynikającego z obchodzenie świąt Bożego Narodzenia?

Tak, wszyscy pracownicy, niezależnie od wyznania, korzystają z określonych gwarancji zapewniających im uczestnictwo w czynnościach i obrzędach, zgodnie z zasadami ich religii.

Niezależnie od tej zasady, pracownik innego wyznania korzysta także z dni ustawowo wolnych od pracy przyjętych dla ogółu pracowników, w tym również związanych z obchodzeniem świąt katolickich. Należy jednak podkreślić, że dodatkowo może on ubiegać się o czas wolny z tytułu świąt wynikających z przynależności do innego kościoła lub związku wyznaniowego. Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą bowiem na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.

Zwolnienie to może być udzielone pracownikowi pod określonymi warunkami. Najważniejszym z nich jest odpracowanie czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. Prośba o zwolnienie powinna wpłynąć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed dniem tego zwolnienia. Natomiast o warunkach odpracowania wolnego pracodawca powinien zawiadomić pracownika nie później niż trzy dni przed dniem zwolnienia. Nie dotyczy to świąt religijnych przypadających w określonym dniu każdego tygodnia. W celu obchodzenia tych świąt pracownik może zwrócić się do pracodawcy o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 42 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).

• Par. 1 rozporządzenia ministrów pracy i polityki socjalnej oraz edukacji narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. nr 26, poz. 235).