W naszym zakładzie terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę 27 dzień każdego miesiąca. Wynagrodzenia wypłacane są na rachunki pracownicze. Ponieważ tegoroczne święta połączone są z wolnym weekendem, powstał problem z wypłatą grudniowych pensji. Czy w związku z tym, że pracownicy będą mieli wolne od czwartku do niedzieli, wypłaty trzeba dokonać przed świętami - pyta pani Halina z Gorzowa.

Tak. Przepisy o ochronie wynagrodzenia za pracę statuują prawo pracownika dysponowania pensją w dniu wskazanym jako dzień wypłaty.

W przypadku wypłat na konta bankowe pracowników przelewów trzeba dokonywać z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wskazanym jako wypłata pieniądze były do dyspozycji na rachunku pracownika. Prawo to jest powiązane z dodatkowym uprawnieniem pracownika do dochodzenia odsetek od spóźnionej wypłaty wynagrodzenia, a nawet naprawienia szkody, jeżeli taka powstała wskutek zwłoki pracodawcy.

Może się zdarzyć, że ustalony termin wypłaty przypadnie w dniu wolnym od pracy. Z przepisów wynika, że jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone pracownikom w dniu poprzedzającym. Jeżeli obok siebie wystąpi więcej niż jeden dzień wolny od pracy, pracodawca powinien dokonać wypłaty w ostatnim dniu roboczym.

W opisanej sytuacji pracodawca powinien więc wypłacić pensje 24 grudnia. Wigilia jest wprawdzie dniem szczególnym, ale generalnie jest to dla pracowników dzień roboczy. Jeżeli pracodawca dokona wypłaty, tak że w pracującą Wigilię wynagrodzenia będą do dyspozycji pracowników na ich rachunkach, to nie naruszy on obowiązku terminowej wypłaty. Natomiast decyzja o tym, czy wyjątkowo wypłacić pensje w terminie jeszcze wcześniejszym, np. dzień przed Wigilią, pozostaje już wyłącznie w gestii pracodawcy.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 85 par. 3 i art. 86 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).