151 mln zł przeznaczyło w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc, poinformował w środę resort.

MRPiPS podzieliło środki w ramach programu "Maluch plus" 2017, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do 80 proc. kosztów projektu.

W tegorocznej edycji rozdysponowano 151 mln zł, dzięki którym ma powstać ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

Tegoroczny program składał się z czterech modułów. Pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Nowością był moduł czwarty, skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do ich funkcjonowania.

W ramach modułu pierwszego (dla gmin) przyznano 46 mln 489 tys. 386,61 zł. Na moduł drugi (dla gmin i podmiotów niegminnych) przeznaczono 68 mln 702 tys. 753,14 zł (gminy – 20 mln 957 tys. 558,65 zł, pozostałe podmioty – 47 mln 745 tys. 194,49 zł). W ramach modułu trzeciego (dla uczelni) rozdysponowano 2 mln 426 tys. 720 zł. Na moduł czwarty (dla podmiotów niegminnych) przeznaczono 33 mln 377 tys. 857,58 zł.

Jak przypomniał resort, wojewodowie w ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia podziału dotacji powinni ogłosić - w ramach modułów drugiego, trzeciego i czwartego - podział środków w województwie na poszczególnych beneficjentów.

Program "Maluch plus", wcześniej funkcjonujący jako "Maluch", uruchomiono po uchwaleniu tzw. ustawy żłobkowej, która ułatwiła zakładanie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Początkowo o dotacje w ramach programu mogły ubiegać się tylko samorządy, stopniowo program rozszerzano również na inne podmioty.

Dzięki ustawie żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej, nadzór nad nimi przejęło MRPiPS (wcześniej podlegały resortowi zdrowia). W myśl ustawy opieka nad dziećmi do lat trzech jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego (zajmującego się kilkorgiem dzieci u siebie w domu, ale opłacanego przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice, a ZUS opłaca za nią składki, jeśli jest zatrudniona na podstawie umowy).

Od początku funkcjonowania programu, czyli od 2011 r. MRPiPS przeznaczyło na wsparcie rozwoju miejsc opieki nad najmłodszymi ponad 774,4 mln zł.