Dyrektor szpitala ma prawo zarządzić ewakuację pacjentów, jeżeli uzna, że dalsze przebywanie na terenie oddziału może stanowić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Dzieje się tak, gdy placówka nie jest w stanie zapewnić pacjentom ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Powodem do ewakuacji może być np. brak wystarczającej liczby lekarzy, co nie gwarantuje zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom. W przypadku ewakuacji dzieci, dyrektor placówki musi uzyskać zgodę rodziców na przewiezienie ich do innego szpitala. Ponadto dokładnie uzgodnić z nimi warunki jej przeprowadzenia.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo nie zgodzić się na propozycję dyrektora szpitala dotyczącą transportu dziecka do innego zakładu. W takiej sytuacji może zdecydować o wypisaniu go ze szpitala, ale na własną odpowiedzialność. Ma on również prawo żądać, aby dziecko zostało przewiezione do innej placówki niż wyznaczona przez dyrektora. Wówczas musi jednak zapłacić za przewóz z własnej kieszeni.

Ponadto, w przypadku ewakuacji szpitala, każdy pacjent, który uważa, że jego prawo do opieki zdrowotnej zostało naruszone, może dochodzić swoich roszczeń zarówno przed sądem cywilnym, jak i lekarskim czy karnym. Należy jednak pamiętać, że to pacjent musi udowodnić, że pogorszenie stanu zdrowia powstało wskutek ewakuacji szpitala lub w związku z przedłużeniem czasu uzyskania pomocy medycznej.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl