Przedsiębiorca nie będzie mógł zatrudnić w charakterze stażystów więcej bezrobotnych w wieku do 25 lat niż pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, które wejdzie po dwóch tygodniach od dnia ogłoszenia. Obecnie przepisy nie przewidują takiego ograniczenia, dlatego firmy mogą zatrudniać więcej stażystów niż mają pracowników.

Projekt określa również normy czasu pracy dla stażystów. Nie będą mogli pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a osoby niepełnosprawne - 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotni nie mogą odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy przez stażystę w porze nocnej lub w systemie zmianowym, jeśli charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. W trakcie stażu bezrobotny otrzymuje 772,5 zł (140 proc. zasiłku dla bezrobotnych).