Te konsekwencje reguluje np. przepis art. 231 kodeksu karnego, zabraniający funkcjonariuszowi publicznemu nie tylko przekraczania kompetencji, lecz także niewypełniania obowiązków. Ponadto przepisy o nadzorze wojewody nad samorządem stanowią, że w razie powtarzających się naruszeń przez organ wykonawczy przepisów, mimo wezwania do zaprzestania tych naruszeń, wojewoda może doprowadzić od odwołania tego organu. Stanowisko sekretarza może zajmować osoba o najwyższych wymaganiach kwalifikacyjnych i etycznych (4-letni kwalifikowany staż w administracji, wyższe studia, nienaganna opinia, apolityczność). W sytuacji zatem gdy liczebność administracji (również samorządowej) nieustannie rośnie, trudno wytłumaczyć, dlaczego nie zatrudnia się osoby, której przydatność zawodowa jest najwyższa z możliwych. Brak kandydatów nie zawsze tłumaczy takie działanie. Urząd ma obowiązek nieustannie podejmować działania dla obsadzenia tego stanowiska.

not. AR

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).