Czy komandytariusz może korzystać z ulgi w płaceniu składek
Zamierzamy z kolegami założyć spółkę komandytową. Ja miałbym w niej status komandytariusza. Czy będę mógł skorzystać z ulgowego płacenia składek na ZUS polegającego na naliczaniu ich od 30 proc. minimalnej pensji?
NIE Wspólnicy spółki komandytowej nie mogą skorzystać z ulgi polegającej na płaceniu niższych składek na ubezpieczenia społeczne bez względu na to, czy mają w niej status komandytariusza czy też komplementariusza. Ta ulga przysługuje tylko osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej. W przepisie regulującym korzystanie z ulgowego płacenia składek jest bowiem mowa o tym, że przysługuje ona osobom wymienionym w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego treścią, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Z kolei wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej są wymienieni w art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu nie mogą oni korzystać z płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności. W związku z tym w pana przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obecnie jest to 1478,80 zł. PODSTAWA PRAWNA • Art. 8 ust. 6 pkt 1 i 4, art. 18, art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.).
Czy trzeba odprowadzić składki od trzynastki dla byłego pracownika
Za kilka tygodni będziemy wypłacać trzynastki. Wśród osób uprawnionych do tego świadczenia jest dwóch byłych pracowników, z którymi umowy o pracę rozwiązano z dniem 31 grudnia 2006 r. Czy od wypłacanej im trzynastki należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne?
TAK Pomimo ustania zatrudnienia, nadal jako płatnik państwa zakład pracy musi odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. trzynastki. Jest tak dlatego, że dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia bez względu na to, czy jest wypłacane obecnemu czy też byłemu pracownikowi. Jest bowiem świadczeniem ze stosunku pracy, które nie jest zwolnione na podstawie żadnego przepisu z oskładkowania. W związku z tym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Fakt rozwiązania stosunku pracy z osobami, którym jest wypłacane, nie zwalnia płatnika z ciążących na nim obowiązków. Należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być wykazane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem tytułu do ubezpieczenia 30 00 XX składanym za miesiąc, w którym nastąpi wypłata tzw. trzynastki. PODSTAWA PRAWNA • Par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Czy trzeba płacić składkę na Fundusz Pracy
Pracuję na pół etatu, zarabiając 700 zł brutto miesięcznie. Planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie zamierzam rezygnować z pracy. Wiem, że będę mógł płacić składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od 30 proc. minimalnej pensji. Czy w moim przypadku konieczne będzie płacenie składki na Fundusz Pracy?
TAK Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy istnieje wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Ze względu na to, że podlega pan obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z dwóch tytułów, a pana podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 980,80 zł (jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie), składka na Fundusz Pracy powinna być opłacana za pana zarówno z umowy o pracę, jak i z działalności gospodarczej. Powinien pan więc poinformować swojego pracodawcę o konieczności opłacania od wypłacanego panu wynagrodzenia składki na Fundusz Pracy. Inaczej byłoby w sytuacji, gdy jedynym tytułem pana ubezpieczenia byłaby działalność gospodarcza. Wówczas jako osoba uprawniona do ulgowego płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (podstawa naliczania składek 280,80 zł) byłby pan zwolniony z obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia. PODSTAWA PRAWNA • Art. 18, art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.). • Art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Czy dodatek mieszkaniowy jest oskładkowany
Od kilku miesięcy jestem nauczycielką w małym miasteczku. W związku z tym otrzymuję nauczycielski dodatek mieszkaniowy. Zauważyłam, że są od niego odprowadzane składki. Czy rzeczywiście tak powinno być? Wydawało mi się, że takie dodatki nie podlegają oskładkowaniu.
TAK Tego rodzaju dodatki mieszkaniowe są wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela. Rzeczywiście przez kilka lat płatnicy składek mieli wątpliwości co do tego, czy tego rodzaju dodatki powinny być oskładkowane. Pojawiały się nawet sprzeczne orzeczenia sądów w tej sprawie. Między innymi z tego powodu 26 kwietnia 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, w której dokonał jednoznacznej wykładni przepisów regulujących ubezpieczenia społeczne w tym zakresie. Zdaniem Sądu Najwyższego, wynika z nich, że dodatki mieszkaniowe wypłacane nauczycielom nie są wymienione w katalogu przychodów zwolnionych ze składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym należy uwzględniać je w podstawie wymiaru tych składek. PODSTAWA PRAWNA • Art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). • Par. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Czy otrzymam zwrot nadpłaty
Od 1 stycznia 2006 r. zacząłem nową pracę. Jednak w marcu 2006 r. otrzymałem zaległy ekwiwalent za niewykorzystany urlop, od którego odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne. O tej wypłacie nie poinformowałem obecnego pracodawcy. Jesienią przestał on pobierać z mojego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia ze względu na przekroczenie kwoty ograniczającej ich pobór. Czy mogę domagać się zwrotu nadpłaconych składek? Do kogo mam zwrócić się w tej sprawie?
TAK W takiej sytuacji może pan otrzymać zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie będzie on obejmował składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Poza tym musi pan liczyć się z tym, że nadpłata będzie pomniejszona o część zaniżonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sprawie zwrotu nadpłaty powinien pan wystąpić do swojego płatnika składek, czyli obecnego pracodawcy, informując go o wysokości otrzymanego ekwiwalentu, od którego były pracodawca opłacił składki. Wówczas obecny pracodawca złoży korektę dokumentów rozliczeniowych, w których wykaże m.in. prawidłową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Po złożeniu korekty dokumentów będzie można ustalić kwotę nadpłaconych składek. Płatnik opłacając składki za kolejny miesiąc powinien pomniejszyć wpłacane do ZUS należności o kwotę nadpłaty, a następnie zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki finansowane z jego środków. Warto przy pamiętać, że w 2007 roku kwota ograniczająca pobór składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 78 480 zł. PODSTAWA PRAWNA • Art. 19 ust. 1, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.). • Par. 8 i 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Czy współpracujący musi zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne
Moja żona jest zatrudniona na pół etatu i chciałaby pomagać mi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarabia prawie 2,5 tys. zł brutto. Czy w sytuacji, gdy tak się stanie, trzeba będzie obowiązkowo płacić składki na ubezpieczenia społeczne od tej współpracy?
NIE Ze względu na to, że pana żona jest zatrudniona w ramach stosunku pracy i z tego powodu podlega ubezpieczeniom społecznym, nie będzie obowiązku płacenia składek z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak trzeba będzie płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Należy przy tym zaznaczyć, że nie w każdym przypadku stosuje się takie rozwiązanie. Jeśli bowiem wynagrodzenie pracownika z umowy o pracę jest niższe od minimalnego i osoba ta równocześnie ma inny tytuł do ubezpieczeń, np. współpraca, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlega zarówno z umowy o pracę, jak i współpracy. Ważne jest więc, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnej płacy. Obecnie wynosi ona 936 zł. W sytuacji, gdy tak jest, osoba współpracująca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeśli jednak wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od minimalnej pensji, to trzeba płacić te składki. W takich przypadkach składki są płacone zarówno z tytułu zatrudnienia, jak i współpracy. W omawianej sytuacji, jak pan to zaznaczył, pana żona, która ma być osobą współpracującą, zarabia 2,5 tys. zł brutto. Są to zarobki znacznie przekraczające minimalną pensję. Dlatego z tytułu współpracy obowiązkowe będzie płacenie tylko na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym powinien pan zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 11 XX. PODSTAWA PRAWNA • Art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.).