Stosunek pracy na podstawie wyboru gwarantuje zatrudnienie przez okres trwania kadencji. Nie może on ustać wskutek wypowiedzenia ani rozwiązania bez wypowiedzenia.

Poseł lub senator pozostający w stosunku pracy ma prawo do urlopu bezpłatnego przez okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu, bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Ma to bardzo duże znaczenie w szczególności dla osób zatrudnionych na czas określony. Umowa czasowa, która przestałaby obowiązywać się przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po tej dacie.

Stosunek pracy na podstawie wyboru kończy się natomiast wraz z wygaśnięciem mandatu, czyli w razie śmierci pracownika, pozbawienia mandatu lub upływu kadencji. Pracodawca nie może natomiast w trakcie pełnienia funkcji posła lub senatora rozwiązać stosunku pracy z wyboru, powołując się na przepisy kodeksu pracy.

Pracownik, który otrzymał urlop bezpłatny w celu pełnienia mandatu, po zakończeniu kadencji ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który mu tego urlopu udzielił. Ważne jest także to, że firma musi zapewnić mu po powrocie stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym. Trwałość zatrudnienia osób pełniących funkcje w parlamencie z wyboru wynika z zasad określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Warto podkreślić, że pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z posłem lub senatorem w ciągu dwóch lat po wygaśnięciu mandatu. Może tego dokonać tylko za zgodą Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu.

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 7, poz. 29).