Posiedzenie rządu rozpoczęło się z ponaddwugodzinnym opóźnieniem.

Zgodnie z rządowym projektem zmian składka emerytalna przekazywana do OFE miałaby zostać czasowo zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. Wcześniej projekt zakładał, że po przejściowym obniżeniu z 7,3 proc. do 2,3 proc. składki przekazywanej do OFE, jej poziom stopniowo powracałby do 3,5 proc. Pozostała część składki trafiałaby na subkonto w ZUS. W piątek, podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, Boni zgłosił autopoprawkę do projektu, która zakłada, że od 2018 r. do OFE miałoby trafiać 5 proc., a 2,3 proc. - na subkonto w ZUS.

Boni chce, by od 2011 r. do 2012 r. część przekazywana do OFE w gotówce stanowiła 2,3 proc., a na subkonto w ZUS zapisywano 5 proc. składki. W 2013 r. do OFE miałoby być przekazywane 2,8 proc., a zapisywane w ZUS 4,5 proc., w 2014 r. 3,1 proc. - do ZUS 2,8 proc. W 2015 i 2016 r. byłoby to 3,3 proc. do OFE i 4 proc. do ZUS. Od 2017 ten poziom miał wynosić 3,5 proc. OFE i 3,8 proc. ZUS. Od 2018 r. składka miałaby się już nie zmieniać i wynosić 5 proc. do OFE i 2,3 proc. na subkonto w ZUS. Boni powiedział w piątek, że nie ma możliwości powrotu do obecnego poziomu - 7,3 proc. składki przekazywanej do OFE.

Resort finansów proponuje, żeby po 2018 r. jedynie 4,6 proc. składki trafiało do OFE, a pozostałe 2,7 zapisywanych było na subkoncie w ZUS.

Kolejna propozycja Boniego dotyczy nowej formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, czyli Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE); ma pozwolić już od 2012 r. na oszczędzanie w IKZE bez podatku do 4 proc. podstawy opodatkowania. Boni zaproponował też utworzenie przy Komisji Nadzoru Finansowego 15-osobowej Społecznej Rady Bezpieczeństwa Emerytalnego. Ośmiu członków miałaby powoływać Komisja Trójstronna, trzech KNF, a po dwóch prezes NBP i prezes GUS. Rada byłaby ciałem opiniodawczo-doradczym prezesa KNF, miałaby opiniować sprawy związane z działalnością OFE i innych form zabezpieczenia emerytalnego. Przeciwne utworzeniu Rady jest ministerstwo pracy.

Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada, że dziedziczone będą obie części środków - składka przekazywana do OFE oraz część przekazywana na subkonto w ZUS. Minister finansów Jacek Rostowski uważa, że pełne dziedziczenie, pozwalające również na wypłatę gotówki, powinno dotyczyć tylko środków zgromadzonych w OFE. Minister chce, by część zapisana na subkoncie w ZUS mogła być też dziedziczona, ale w formie przepisania środków z konta na konto. Natomiast Boni jest zdania, że obie części powinny być dziedziczone w formie gotówkowej.

Rostowski w piątek zgłosił poprawkę, zgodnie z którą wraz z wiekiem następowałoby stopniowe "wychodzenie" z OFE. Minister zaproponował, by od momentu ukończenia 45 lat przez kobietę i 50 lat przez mężczyznę, środki zgromadzone do tego momentu na ich kontach w OFE byłyby przekazywane na subkonto w ZUS. Stopniowo, w kolejnych 10 latach, na zusowskie subkonto trafiałaby zgromadzona wcześniej część środków, aż do przekazania całości zgromadzonych w OFE kwot.

Poprawka MF zakłada też, że od 45. roku życia dla kobiet i 50. dla mężczyzn, co roku rosłaby składka emerytalna przekazywana co miesiąc na subkonto w ZUS, a malała ta przekazywana do OFE. Od osiągnięcia 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę całość składki byłaby zapisywana na subkoncie w ZUS. Przez ostatnie pięć lat przed emeryturą składka w całości trafiałaby na subkonto do ZUS.

Zgodnie z projektem, środki na subkoncie w ZUS będą waloryzowane rocznie, według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych 5 lat - jeśli będzie wzrost gospodarczy. Państwo nadal będzie gwarantowało emeryturę minimalną. Projekt zakłada większy limit inwestycji OFE na giełdzie - do 2020 r. do 62 proc. z obecnych 40 proc.; w kolejnych latach mógłby wzrosnąć on do ok. 90 proc. Wpłaty na IKZE mają być odliczane od podstawy opodatkowania PIT.

Rządowe Centrum Legislacji podkreśliło w opinii z 7 marca, że termin wejścia w życie ustawy dotyczącej zmian w OFE może budzić wątpliwości konstytucyjne, w związku z koniecznością zachowania vacatio legis (czyli okresu między uchwaleniem, a wejściem ustawy w życie), a także zasady ochrony interesów w toku, wywodzonych z art. 2 Konstytucji.

W art. 2 Konstytucji stwierdzono, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

W opinii RCL, odpowiednie vacatio legis ma umożliwić zarówno zapoznanie się z nowym prawem, jak i dokonanie działań dostosowujących, w tym także chroniących adresata normy przed pogorszeniem jego sytuacji.

Według RCL, "niezależnie od nakazu ustanowienia odpowiedniej vacatio legis, konstytucja wymaga też, aby sytuacja prawna osób dotkniętych nową regulacją, była poddaną takim przepisom przejściowym, dzięki którym będą one miały czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszych regulacji".

RCL podkreśliło też, że odpowiednia vacatio legis powinno mieć zastosowanie przede wszystkim w stosunku do powszechnych towarzystw emerytalnych, które - ze względu na charakter podejmowanych zmian - będą zobowiązane do istotnego przeorganizowania swojej dotychczasowej działalności.

Do opinii RCL jako pierwsze dotarła stacja TVN CNBC.

Rząd we wtorek zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązanie zawarte w unijnej dyrektywie, które umożliwiają dodawanie większej, niż dotychczas ilości biokomponentów do paliw ciekłych.

Rada Ministrów przyjmie również stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, do Kodeksu cywilnego oraz do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Rząd wysłucha informacji o stanie realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008 - 2011". Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz poinformował w grudniu, że plan prywatyzacji przewiduje sprzedaż ponad 800 podmiotów. W 2011 roku priorytetami ministerstwa skarbu mają być sektory: energetyczny, finansowy, chemiczny oraz turystyczny.