Czytelniczka jest pracownicą urzędu gminy. W 2010 roku korzystała ze zwolnień lekarskich związanych z ciążą.

– Czy będzie miało to wpływ na wysokość mojej trzynastki – pyta pani Agnieszka z Zielonej Góry.

Tak. Pracodawca może proporcjonalnie obniżyć dodatkowe wynagrodzenie roczne, uwzględniając okres, w jakim pracownik nie świadczył efektywnie pracy na jego rzecz.

Kwestie te zostały wyjaśnione w uchwale Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26). Analizując prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego sędziego, SN wyraził pogląd, że przy ustaleniu wysokości trzynastki nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby. Wynika to zawartego w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym odesłania do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. regulującego zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Ekwiwalent ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem należności enumeratywnie wyliczonych w par. 6 tego rozporządzenia. Wśród nich znalazło się zaś m.in. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).