PROBLEM

Mieszkam w miasteczku powiatowym na północy Polski. Przez ostatnie 20 lat pracowałem w szkole podstawowej. Pod koniec roku szkolnego władze lokalne podjęły decyzję o ograniczeniu liczby oddziałów w tej placówce. Tydzień temu dowiedziałem się, że od przyszłego roku szkolnego ponownie zostanie zwiększona liczba uczniów. Jednocześnie zmieni się profil części klas. Obok dotychczasowych oddziałów powstaną klasy integracyjne i zwiększy się ich liczba. W lutym kończy się mój sześciomiesięczny okres po przeniesieniu w stan nieczynny. Jednocześnie posiadam kwalifikacje wymagane do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Czy po upływie tego terminu dyrektor szkoły będzie mógł mnie przyjąć ponownie do pracy?

CZYTELNICY RADZĄ

Anna: Przeniesienie w stan nieczynny nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z pracy. W zależności od aktualnej sytuacji w szkole dyrektor może podjąć decyzję o przywróceniu do pracy. Ponieważ posiadasz odpowiednie kwalifikacje, to na pewno będziesz mógł wrócić do szkoły.

PIP WYJAŚNIA

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ((t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) przewiduje możliwość przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 20 nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynnym w razie częściowej likwidacji albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Przeniesienie możliwe jest również w przypadku dokonanych w planie nauczania zmian uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Jednak trzeba pamiętać, że taka osoba może być przeniesiona w stan nieczynny wyłącznie na swój własny wniosek. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, wówczas dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.

Należy pamiętać, że nauczyciel, którego dyrektor przeniósł w stan nieczynny, pozostaje przez okres sześciu miesięcy pracownikiem szkoły. W tym czasie nie świadczy on pracy, jednak otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz przysługują mu wszystkie świadczenia. Po upływie tego okresu stosunek pracy wygasa.

Dyrektor ma obowiązek przywrócenia do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości ponownego podjęcia przez niego pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas określony lub nieokreślony. Powinien zostać zatrudniony na tym samym lub innym stanowisku pod warunkiem, że posiada on wymagane kwalifikacje. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Karta Nauczyciela dopuszcza możliwość podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w pełnym lub niepełnym wymiarze zajęć, jednak okres tej pracy nie może być dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu zatrudnienia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

BW