Jednym z zadań części jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest utrzymanie służby zdrowia. Koszty funkcjonowania szpitali, przychodni zdrowia stanowią znaczną część budżetów samorządów. Nie zawsze mają one środki finansowe na budowę nowych i rozbudowę istniejących placówek. Możliwość skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego daje samorządom niepowtarzalną szansę na rozbudowę i modernizację infrastruktury służby zdrowia.

Działania związane z rozwojem infrastruktury służącej zdrowiu przewidują zazwyczaj dofinansowanie: przebudowy, rozbudowy, remontu obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, przebudowy i wyposażenia sal operacyjnych i zabiegowych, modernizację, zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej z wyłączeniem produktów jednorazowego użytku oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu. Obejmują też zakup sprzętu i aparatury oraz dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych jako element szerszego projektu. JST mogą realizować tego typu inwestycje samodzielnie bądź wspólnie, szczególnie jeżeli towarzyszą temu inwestycje wysoko kapitałowe i z dużymi kosztami eksploatacyjnymi.

Niestety w tym roku konkursów zaplanowanych do zrealizowania pozostało niewiele. Na wsparcie mogą liczyć jedynie placówki służby zdrowia z terenów województwa śląskiego (wnioski można składać do 8 listopada) oraz kujawsko-pomorskiego. Wnioski będzie można składać w listopadzie. W tym województwie w ramach osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej będzie można wnioskować o dofinansowanie na: przebudowę i rozbudowę budynków ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, zakup aparatów i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu. Nie będą jednak dofinansowywane działania skierowane na zwiększanie liczby łóżek oraz liczby obiektów infrastrukturalnych. Maksymalny poziom finansowania w wydatkach kwalifikowanych został w tym przypadku ustalony, na poziomie projektu:

● dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna – do 65 proc. (dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR),

● dla projektów objętych pomocą publiczną – do 50 proc. (dofinansowanie pochodzi w 85 proc. ze środków EFRR i 15 proc. z budżetu państwa).

Minimalna i maksymalna wartość projektu nie jest nieokreślona.

Niestety większość województw (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, podkarpackie, łódzkie, zachodniopomorskie) nie uwzględniło w harmonogramach konkursów na rok 2010 działań związanych z rozwojem infrastruktury służby zdrowia.

Infrastrukturę służby zdrowia można dofinansować także z innych programów, które nie są bezpośrednio kierowane do szpitali i przychodni zdrowia. Jeśli placówka służby zdrowia ma siedzibę na terenie rewitalizowanych obiektów miejskich, to można jej remont sfinansować z programu rewitalizacji miast. Natomiast gdy szpital czy przychodnia wymaga termomodernizacji, zmiany sposobu ogrzewania to ten zakres inwestycji możemy sfinansować z programów dofinansowujących termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Z kolei zakup komputerów do bibliotek i świetlic przyszpitalnych możemy sfinansować z programu Innowacyjna Gospodarka, działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclution.

łs