Leszek Jaworski

ekspert z zakresu prawa pracy

Nie. Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Jedyny wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych. Dotyczy on awansu wewnętrznego lub przypadku zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Sąd Najwyższy w wyroku z 8 grudnia 2009 r. (I PK 120/2009, LexPolonica nr 2132089) wyraźnie stwierdził że pracownik samorządowy, który w trybie art. 53 par. 5 k.p. zgłosił swój powrót do pracy po ustaniu niezdolności do pracy wskutek choroby i po wykorzystaniu prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, już po ogłoszeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze może być ponownie zatrudniony tylko w ramach tej otwartej procedury konkursowej.

Podstawa prawna

Art. 53 par. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 11 – 15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).